Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 833 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация; във връзка с чл. 31, ал.2 и ал.3, чл.32, ал.2 от Закона за политическите партии; във връзка с чл.14, ал.4, чл.11, ал.2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл.15, ал.1 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с раздел І, чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.21, раздел ІІ, чл.3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да се отдаде под наем на ПП „Съюз на демократичните сили” недвижим имот частна общинска собственост, със срок до края на мандата на действащият в момента Общински съвет, представляващ част от самостоятелен обект в сграда, намираща се в гр. Русе, ул.”Цар Асен”№26, бл. „Съединение”, етаж1, вх.3, обект 2, с идентификатор 63427.2.2085.9.2 (шестдесет и три хиляди точка две точка две хиляди осемдесет и пет точка девет точка две), предмет на АОС № 1326 /10.05.1997 год. с обща площ 58,74 кв.м. и месечна наемна цена 40,00 лв. с включен ДДС.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)