Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 833 Прието с Протокол № 33/19.04.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.36 ал.2 от Постановление №332 от 22.12.2017 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018г., Общински съвет – Русе реши:
Утвърждава допълване на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018г., както следва:
Чл. 36, ал.1, т.1
Отпада:
ДГ „Ралица“
1. Веска Борисова Иванова – Касиер –домакин, билети, напуснала поради пенсиониране
Добавя се:
ДГ „Ралица“
1. 1. Ценка Минкова Друмева – Касиер –домакин, билети – новоназначена
2. ОУ „Алеко Константинов“
3. 1. Красимира Трифонова Иванова– Касиер, билети, новоназначена
4. ОУ „Христо Смирненски“, кв. Долапите
5. 1. Снежана Динкова Велчева – ЗАС, билети.6. 7.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)