Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 834 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

             На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, §22, ал.1, т.1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Протокол №26/02.02.2022 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-3954/17.12.2021 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ИПУР о.т. 5582 през о.т. 5583 до о.т. 1558 и ПЗР на УПИ XII-1081 /поземлен имот с идентификатор 63427.2.1081/ в кв.9  по плана на град Русе, Общински съвет реши:

            1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. с продажба на терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 75 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.2.1197 – ул. „Света Петка“, град Русе, придаван към УПИ XII-1081 в кв. 9 по плана на град Русе, с прогнозна цена в размер на 10 125,00 лева (десет хиляди сто двадесет и пет лева), без дължими данъци и такси.           

            2. Обявява придаваем терен от 75 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.2.1197 – ул. „Света Петка“, град Русе, придаван към УПИ XII-1081 в кв. 9 по плана на град Русе, за частна общинска собственост.

            3. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 75 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.2.1197 – ул. „Света Петка“, град Русе, придаван към УПИ XII-1081 в кв. 9 регулационния план на град Русе, на Пламен Атанасов Владимиров, след заплащане на Община Русе цена в размер на 10 125,00 лева (десет хиляди сто двадесет и пет лева) и дължимите данъци и такси.

            4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)