Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 834 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с раздел І, чл.1, т.1, чл.2, ал.1, т.21, раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на част от имот публична общинска собственост за клуб, намиращ се в гр. Русе, ул. „Константин Иречек” №16, етаж ІІ, с идентификатор 63427.2.597 (шестдесет и три четиристотин двадесет и седем точка две точка петстотин деветдесет и седем), предмет на АОС № 22 от 05.04.1995 г. и начална наемна цена от 139,00 лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)