Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 834 Прието с Протокол № 33/19.04.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 49, ал. 8, във връзка с ал. 6 от ЗПУО и Решение №730на Общински съвет – Русе, прието с Протокол №28/14.12.2017 г., Общински съвет – Русе реши:

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе, както следва:
§1. Чл. 2 се изменя и допълва както следва: „ЦПЛР – ЦТУНТ според дейността си е за:
1. развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата и учениците в областта на науките, технологиите и изкуствата, по смисъла на чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПУО;
2. кариерно ориентиране и консултиране, по смисъла на чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПУО.“
§2. В чл. 3, т. 4 думата „обучението“ се заменя с „дейностите по чл. 2“
§3. В чл. 9 се приемат следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след „дейности за“ се поставя двоеточие и текста и се изменя и допълва както следва:
„1. развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата, глобалното, гражданското и здравното образование, придобиване на умения за лидерство;
2. кариерно ориентиране и консултиране.“
2. В ал. 2 след „ал. 1“ се добавя „т. 1“
3. Приема се нова ал. 3 със следното съдържание „Подкрепата по ал. 1, т. 2 включва:
1. кариерно ориентиране на учениците на ниво училище;
2. създаване и прилагане на модул „Училище – пазар на труда“ за подпомагане на трудовата и професионалната реализация на завършващите средно образование;
3. ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици и на ученици със специални образователни потребности“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4;
5. Приема се нова ал. 5 със следното съдържание „Подкрепата по ал. 3 се предоставя чрез:
1. предоставяне на актуална информация за организацията и съдържанието на средното и на висшето образование, характеристиките на профилите, професиите и специалностите, които се изучават в училищната система, потребности на местния и регионалния пазар на труда за подпомагане на прехода от образование към заетост на завършващите ученици;
2. проучване потребностите на учениците и родителите от консултиране;
3. индивидуална и групова работа с ученици за подпомагането им при вземане на решение за избор на образование и работа. Подкрепа на ученици, застрашени от отпадане от училище; на ученици с изявени способности и таланти; на ученици със специални образователни потребности, чрез съветване, консултиране, обучение и наставничество.
4. кариерно развитие, което се изразява с осъзнаване, изследване, планиране, вземане на решение и подготовка, установяване и поддържане на кариерата;
5. организиране и утвърждаване на форуми по кариерно ориентиране на училищно, общинско или областно равнище в подкрепа на прехода на учениците от една към друга образователна степен и от образование към пазара на труда.“
§4. Към чл. 11 се добавят следните точки:
„17. подпомага кариерното ориентиране и развитие, включващи избор на образование, професия и работа;
18. кариерно ориентиране и консултиране.“
§5. В чл. 12, се приемат следните допълнения:
1. В ал. 1 след текста „приобщаващо образование“ се добавя „, плана за кариерно ориентиране и консултиране“.
2. В ал. 3 се добавя точка 7 със следното съдържание „дейностите по чл. 11, т. 17 и т. 18“
§6. В чл. 36 се приемат следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думите „главен счетоводител“ се добавя „кариерен консултант“
2. В ал. 2 се добавя нова т. 4 със следното съдържание „кариерният консултант е на пряко подчинение на директора“
3. В ал. 2 досегашните т. 4 и т. 5 стават т. 5 и т. 6.
§7. Текстът на чл. 49, ал. 1 се изменя както следва: „Имотите, предоставени за управление и ползване от ЦПЛР – ЦУТНТ са:
1. сграда намираща се на ул. „Одрин“ № 1, предоставена със заповед на кмета на Община Русе за дейности по чл. 49, ал. 1 т. 1 от ЗПУО – за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;
2. част от имот, а именно стаи №№1, 8, 9,10, сервизно помещение и една тоалетна с адрес: гр. Русе, бул. „Цар Фердинанд“ № 3А ет. V за осъществяване на дейности по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПУО – за дейности по кариерно ориентиране“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)