Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 834

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 834
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2, чл. 31 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, 6, 9 и чл. 14, ал. 4 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет, реши:

1. Да се продадат чрез публичен търг с явно наддаване общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, при начална тръжна цена и стъпка на наддаване, както следва:

1.1. едноетажна масивна сграда с частичен сутерен и реконструирано в груб строеж подпокривно пространство, с. Червена вода, застроена площ 411 кв. м., заедно с УПИ І – 738 с площ 3600 кв. м., начална тръжна цена 100000 лв., стъпка на наддаване 5000 лв.;
1.2. масивна едноетажна сграда със застроена площ 110 кв. м. и частичен сутерен с площ 45 кв. м., заедно с дворно място от 1050 кв. м., представляващо УПИ І-325 в кв. 31 по плана на с. Просена, начална тръжна цена 8000 лв., стъпка на наддаване 500 лв.;
1.3. кафе-аперитив, пешеходен подлез бул. Скобелев 43, гр. Русе, застроена площ 44,52 кв. м., заедно с 8,25 % идеални части от общите части на подлеза и отстъпено право на строеж върху застроената площ, начална тръжна цена 27000 лв., стъпка на наддаване 1000 лв.

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10 % от началната тръжна цена и се внася в срок до 20 дни считано от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник” чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

3. Тръжната документация се закупува в Центъра за административни услуги и информация на община Русе, сектор “Търговия и транспорт”, пл. Свобода 6. Цената на тръжната документация е 90 лв. и се заплаща в офиса на ДЗИ “БАНК” АД – клон Русе, намиращ се в Центъра за административни услуги и информация.

4. Срок за закупуване на тръжна документация – 19 дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

5. Срок за подаване на предложенията за участие в търга – 20 дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

6. Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден в срок до 16,00 часа на 20-ия ден включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка.

7. Търгът да се проведе на 22-вия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 10,00 часа в заседателната зала на третия етаж община Русе, пл. Свобода 6.

8. Утвърждава тръжната документация и проекта на договора за продажба, като част от нея.

9. Избира комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинска администрация, която да организира и проведе търга. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на 30 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.

10. Възлага на комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилите търга участници.

11. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде заповед за спечелилите търга участници и да сключи приватизационни договори за покупко-продажба с тях.

12. За непродадените обекти по т. 1 да се проведе повторен търг 21 дни след първата дата от 10,00 часа на същото място и при същите условия.

13. Купувачите имат право на разсрочено плащане при следните условия: началната вноска при сключване на договора е не по-малка от 50 на сто от цената, на която е спечелен търгът; заплащането на останалата част от цената може да се разсрочи до две години, считано от датата на подписване на договора за продажба; стойността на неизплатената част се увеличава чрез олихвяване с основния лихвен процент за съответния период и надбавка: 12 пункта при разсрочване до две години; 10 пункта при разсрочване до една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/