Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 835 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

  На основание чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.47, ал.3, във вр. с чл.45а, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, както следва:

§ 1. В чл. 33 се допълва нова ал. 6, както следва:

(6) Когато няколко заявителя (жилища) са получили еднакъв брой точки, и с тях се надхвърля максимално определения брой  жилища за продажба, комисията по чл. 6 ги подрежеда в низходящ ред чрез жребий. Наемателите на жилищата, за които се провежда жребия се уведомяват за датата и часа на жребия и им се предоставя възможност да присъстват при провеждането му.  Жребият се провежда независимо дали заявителите присъстват при провеждането му.

§ 1а  Чл. 33 се допълва с нова ал. 7, както следва:

(7) Жребият по ал. 6 се провежда в присъствието на нотариус, удостоверяващ в протокол провеждането му.

§ 2. В чл. 36, ал. 5  се допълва изречение второ със следния текст: „В тези случаи, комисията по чл. 6 от наредбата, определя следващото/ите жилище/а за продажба от утвърдения списък за класиране на жилищата за продажба.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 3. Настоящата наредба влиза в сила, считано от датата на публикуването й в интерет страницата на Общиннски съвет Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)