Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 835 Прието с Протокол № 33/19.04.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 12 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и на чл. 197, ал. 3 от ЗПУО, Общински съвет Русе реши:
Приема Годишен план на дейностите за 2018 г. в изпълнение на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2017-2019).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)