Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 835

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал. 3 от Наредба № 6 на ОбС-Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Отхвърля жалбата на Даниела Маринова Маринова срещу решение на Комисията по чл. 6 от Наредба 6 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 1/29.01.2010 година, с което й е отказано включване в Списъка на семействата, които подлежат на настаняване в общински жилища през 2010 година като неоснователна.
2. Потвърждава утвърдения от Кмета на Община Русе Списък на семействата, които подлежат на настаняване през 2010 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)