Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 836 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет –  Русе реши:

Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Детска градина „Радост“, БУЛСТАТ: 827144641, представлявана от директора Светла Цанева Илиева, за срок до 30.06.2022 г. включително, следните недвижими имоти – публична общинска собственост:

1. СОС с идентификатор 63427.1.140.7.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, със застроена площ от 107 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: За детско заведение, с административен адрес гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Доростол“ №26, бл. „Рубин“, вх. 1, ет. 1, описан в АПОС №7048/02.09.2013 г. вписан под №182, том 32, Н.Д. 6392, ДВР 12688, вх.рег. №12931 от 09.09.2013 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

2. СОС с идентификатор 63427.2.2601.7.27 по КККР на гр. Русе, със застроена площ от 113 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: За детско заведение, с административен адрес гр. Русе, ул. „Борисова“ №91, вх. 1, ет. 0, описан в АПОС №4036/30.09.2003 г. вписан под №58, том XXIX, Н.Д. 320, ДВР 6648, вх.рег. №11262 от 10.10.2003 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)