Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 836 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 90, ал. 2, предложение първо от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Одобрява изработеният Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе, от СЦДП ДП ТП Държавно горско стопанство „Сеслав“- гр. Кубрат, както следва:
Отгледни сечи:
1. Във високостъблени гори:
– Стояща маса – 1920 куб.м, от нея:
– Лежаща маса – 1762 куб.м
– Едра строителна дървесина – 263 куб.м
– Средна строителна дървесина – 544 куб. м
– Дребна строителна дървесина – 42 куб. м
– Дърва – 913 куб. м
Възобновителни сечи:
1. Във високостъблени, издънкови за превръщане и нискостъблени гори:
– Стояща маса – 9697 куб.м, от нея:
– Лежаща маса – 8554 куб.м
– Едра строителна дървесина – 1256 куб.м
– Средна строителна дървесина – 2485 куб. м
– Дребна строителна дървесина – 1645 куб. м
– Дърва – 3169 куб. м
Общото ползване от отгледни и възобновителни сечи е 11617 куб. м – стояща маса и 10317 куб. м – лежаща маса.
Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок от узнаването пред АС – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)