Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 836 Прието с Протокол № 33/19.04.2018 г.

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”, както следва:

§1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на ал. 5 се изменя както следва:
“(5) Социалната услуга „Социални жилища“ се предоставя от община Русе, чрез звено „Социални жилища“ към общинско предприятие „Социално предприятие – обществена трапезария.“
2. Създават се допълнителни алинеи 7 и 8 със следното съдържание:
„(7) При предоставянето на социалната услуга от общината следва да се спазват изискванията на Решение на Комисията от 20.12.2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес“.

(8) Съдържанието на акта или актовете за възлагане на структурното звено в администрацията на услугата „Социални жилища“ следва да бъде в съответствие с всички разпоредби от Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес.“
§ 2. В Глава първа се създава нов чл. 4а със следното съдържание:
„Чл. 4а. (1) Предоставянето на услугата „Социални жилища“ подлежи на компенсиране под формата на държавна помощ за срок от 10 години или за по-дълъг срок, когато са необходими значителни инвестиции, които трябва да бъдат амортизирани през по-дълъг период от време в съответствие с общоприетите счетоводни принципи, по смисъла на Решението на Европейската комисия от 20.12.2011 год.
(2) Таксата за ползване на услугата следва да се определи въз основа на финансов анализ, съгласно който приходите от събраните такси не следва да надвишават разходите за поддръжка и осигуряване функционирането на сградите и прилежащите им пространства. Община Русе предоставя на предприятието, натоварено с изпълнението на услугата „социални жилища“, годишна компенсация в размер на разликата в приходите от такси събирани от ползвателите на социалните жилища и разходите за поддръжка и осигуряване функционирането на сградите използвани за социални жилища и прилежащите им пространства. При определянето на таксата и компенсацията не се допуска „разумна печалба“.
(3) За дейността по извършване на услугата, Община Русе води аналитична счетоводна отчетност, която да показва приходите и разходите, свързани с нея отделно от останалите дейности.“
§ 3 В чл. 17 се създават нови ал.5 и ал. 6 със следното съдържание:
„Ал.5 Комисията по ал.1 извършва постоянен контрол по наличие и изпълнение на условията на Решение на Европейската комисия от 20. 12 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, като изготвя и представя изискваните от Управляващия орган документи.
(6) Цялата информация, необходима за определяне на съвместимостта на предоставената компенсация с решението следва да се съхранява за срок от десет години, считано от края на възлагането.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)