Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 836

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 836
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.35, ал.1, т.2 от Наредба №1 на Общинския съвет – Русе, общинският съвет реши:

1. Отменя решение № 731, прието с протокол № 35 от 30.09.2005 г. на Общински съвет – Русе.
2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе, Румяна Тодорова Апостолова и Борис Тодоров Апостолов чрез изкупуване частта на Община Русе от съсобственика Борис Тодоров Апостолов в имот на бул. Цар Освободител № 181, представляващ 107/549 кв.м. идеални части от дворно място, УПИ № ІІІ-3437 в кв. 821 /бивш имот № 3437 в кв.447/, на стойност 3 745 /три хиляди седемстотин четиридесет и пет/ лева, определена от лицензиран оценител пазарна цена на имота.
3. Упълномощава кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор по реда на чл.36, ал.3 от ЗОС за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Борис Тодоров Апостолов чрез изкупуване дела на общината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/