Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 837 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 90, ал. 2, предложение първо от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Приема изработеният Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе, от СЦДП ДП ТП Държавно ловно стопанство „Дунав“- гр. Русе, както следва:
Възобновителни сечи:
 В нискостъблени гори:
– Стояща маса – 2500 куб.м, от нея:
– Лежаща маса – 2197 куб.м
– Едра строителна дървесина – 75 куб.м
– Средна строителна дървесина – 625 куб. м
– Дребна строителна дървесина – 497 куб. м
– Дърва – 1000 куб. м
Общото ползване от възобновителни сечи е 2500 куб. м – стояща маса и 2197 куб. м – лежаща маса.
Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок от узнаването пред АС – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)