Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 837 Прието с Протокол № 33/19.04.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане, чл. 36б, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет реши:
1. Актуализира Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе (2016-2020 г.), в изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Русе (2016-2020 г.), съгласно описани в Приложение № 1 – Проект за изменение и допълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе (2016-2020 г.) с нанесени промени във вида, капацитета и включване на нови социални услуги – финансирани по програми и проекти или делегирани от държавата дейности неразделна част от решението.
2. Приема Доклад по изпълнението на заложените дейности в Годишния план за развитие на социалните услуги планов период 2017 г. и прогноза за 2018 г. на Община Русе, съгласно Приложение № 2, и Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе планов период 2018 г. и прогноза за 2019 г., в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2016–2020), съгласно Приложение № 3, неразделна част от решението.

Изтеглете приложение №3 от тук!


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Приложение №1

Проект
за изменение и допълнение на
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе (2016-2020 г.),
в изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Русе (2016-2020 г.)

I. В текстовете на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе (2016-2020 г.) се правят следните промени в текстове:
§1. В текстовете по Приоритетно направление 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В Мярка 1.1.1, Дейност 1.1.1.2 се допълва с текст: „Център за правата на децата /ЦПД/ към Сдружение „Еквилибриум“ предоставя социални услуги в общността за деца и техните семейства. Основните дейности, които ще изпълнява екипа на центъра са информиране, превенция и консултиране на деца и техните родители с цел да се гарантира спазването на правата им. Услугите в ЦПД се доставят като социална услуга от иновативен тип в общността и са във връзка с всички социални, образователни, здравни и други услуги на територията на Общината.“ (стр.13);
2. В Мярка 1.1.2, Дейност 1.1.2 се допълва с текст: „Реализиране на проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе“. (стр.13);
3. В Мярка 1.1.3. Превенция на изоставянето на деца се допълва с текст „Реализирне на проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе“ (стр.13);
4. В Мярка 1.1.3. Превенция на изоставянето на деца, Дейност 1.1.3.3. Подкрепа за развитието на социалните ресурси на уязвими семейства крайният срок на реализация се променя от „23.06.2018 год.“ на „30.06.2019 год.“ (стр. 14);
5. В Мярка 1.1.3. Превенция на изоставянето на деца, Дейност 1.1.3.3. Подкрепа за развитието на социалните ресурси на уязвими семейства се допълва с текст „Реализация на Проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе” по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по процедура BG16RPOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Реализирането на този проект следва да осигури социални жилища, чрез 28 апартамента, за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение. По отношение на този тип социална инфраструктура, Общината изпълнява възложеното ѝ по закон задължение, а именно провеждането на социална политика на местно ниво. Тези действия имат голямо социално значение за града, като допринасят за справяне с проблемите с жилищния фонд. Разкриването на социални жилища ще спомогне и за осигуряване на комплексна подкрепа на семействата от най-уязвимите рискови групи. Ще бъде изградена масивна сграда със сутерен и четири надземни нива за настаняване на лица по Наредба за реда и условията на ползване на социалната услуга “социални жилища” с административен адрес: гр. Русе кв. „Родина“ 3, ул. „Белмекен“ № 31 и ъгъла на ул. „Черни връх“ № 9“. Ще се изградят рампи към основните подходи за улесняване достъпа на хора в неравностойно положение. Социалната услуга след въвеждане в експлоатация на жилищната сграда ще се предоставя от Община Русе“. (стр. 15);
6. В Мярка 1.2.2 Широко развитие на приемната грижа крайният срок на Проект „Приеми ме 2015“ се изменя от „31.07.2018 г.“ на „31.12.2020 год.“ (стр. 18);
7. В Мярка 1.3.2. Осигуряване на достъп до здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация за децата с увреждания и подкрепа за техните семейства, Дейност 1.3.2.1. Разширяване на дейностите на Центровете за рехабилитация и социална интеграция в гр. Русе за деца с увреждания се променя текста от „Разкриване на нов ЦСРИ в град Русе (с капацитет 20 места), който да оказва подкрепа на 20 деца от различни рискови групи и техните родители“ на „Разкриване на нов ЦСРИ в град Русе (с капацитет 20 места), който да оказва подкрепа на 20 деца с увреждания и от различни рискови групи и техните родители“. (стр. 22);
8. В Мярка 1.4.1. Развиване капацитета на функциониращите ЦСРИ с мобилни екипи и дневни центрове за обхващане на хората с увреждания, Дейност 1.4.1.1. Продължаване на функционирането на ЦСРИ в гр. Русе се добавя текст „Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 25 места след промяна на вида на услугата Дневен център за стари хора – оказване на индивидуалнa подкрепа, поддържане и придобиване на нови способности, целенасочени дейности за превенция на социално изключване, чрез предоставяне на почасови услуги. Изграждане на асансьор за достапност на средата“ (стр. 25);
9. В Мярка 1.4.1. Развиване капацитета на функциониращите ЦСРИ с мобилни екипи и дневни центрове за обхващане на хората с увреждания, Дейност 1.4.1.2. Продължаване дейността на дневните центрове за възрастни първо тире се променя капацитета от „с капацитет 30 лица“ на „с капацитет 25 лица“ (стр. 25);
10. В Мярка 1.4.1. Развиване капацитета на функциониращите ЦСРИ с мобилни екипи и дневни центрове за обхващане на хората с увреждания, Дейност 1.4.1.2. Продължаване дейността на дневните центрове за възрастни е добавен нов текст:
– „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в гр. Русе е с капацитет 25 места, работещ като държавно делегирана дейност с доставчик Сдружение „Дете и пространство“. С реализиране на дейностите се осигурява устойчивост и качествена грижа на социалната услуга посредством спазване на критерии и стандарти за предоставяне на услугата, целесъобразно и икономично разходване на финансовия ресурс за издръжка; правилен подбор на персонал и внимание към квалификацията му; ефективно планиране на дейностите; следване на принципите за индивидуална подкрепа съобразно потребностите; зачитане и спазване на правата на потребителите и техните семейства; партньорство с родителите, основано на доверие и уважение, опит в управлението на социалната услуга; системна оценка на рисковете с цел навременно предотвратяване, изградена работеща партньорска мрежа между услугата и обществени, местни, държавни институции.“ (стр. 26);
11. В Мярка 1.4.1. Развиване капацитета на функциониращите ЦСРИ с мобилни екипи и дневни центрове за обхващане на хората с увреждания, Дейност 1.4.1.3. Разкриване на нови дневни центрове е добавен нов текст „В изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа, както и стратегическите документи, които се отнасят за развитието на услуги за дългосрочна грижа за възрастни хора и хора с увреждания е предвидено, през следващите години да се подобри достъпа до социални услуги в общността, в семейна среда и до здравни услуги, чрез разширяване на мрежата на тези услуги в страната, тяхното разнообразие, обем и обхват, повишаване на качеството им, както и насърчаване на взаимодействието помежду им, чрез създаване на нови възможности за подкрепа на уязвимите групи, в частност на възрастните хора и хората с увреждания.
По обявени процедури за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа на лица с увреждания” ще бъде разработено и представено проектно предложение. Целта на процедурата е да бъде осигурена качествена грижа на лица с тежки увреждания и семействата им, чрез създаване на:
– Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и семействата им, с капацитет от 30 места. С разкриване на Центъра, ще се предоставят иновативни услуги, за подкрепа на лица с увреждания:
А/ Почасови и мобилни услуги – в центъра или в домовете на потребителите;
Б/ Дневна грижа – в центъра или в домовете на потребителите;
В/ Заместваща грижа с 24 – часово обгрижване на лицата в центъра или в дома на потребителите до 14 дни в годината. (стр. 26);
12. В Мярка 1.4.2. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства, Дейност 1.4.2.1. Разширяване на обхвата на услугите, които предлагат домашни грижи за деца и лица с увреждания и самотни стари хора се добавя нов текст „С проектно финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г. ще се финансират дейности за развитие на патронажната грижа като почасови, мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора зависими от грижа и обучение на персонала, супервизия, насърчаване на трудовата заетост на лицата с увреждания.“ (стр. 26);
13. В Мярка 1.5.2. Развиване на услуги за подкрепа и социална интеграция на хора с психични разстройства и деменция, Дейност 1.5.2.2. Продължаване на дейността на трите центъра за настаняване от семеен тип в Русе е добавен текста „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства – капацитет 12 лица – от 01.05.2017 г. след закриване на социалната услуга „Наблюдавано жилище”. (стр. 29);
14. В Мярка 1.5.3. Развиване на услуги за подкрепа и социална интеграция на хора с умствена изостаналост. Дейност 1.5.3.2. Продължаване на дейността на: в текста с първо тире след последното изречения се добавя нов текст: „Предвидено е услугите в два от центровете да се трансформират в предоставяне на социалните услуги за младежи.“ (стр. 30);
15. В Мярка 2.3.1. Осигуряване на среда близка до семейната за деца, лишени от родителска грижа – Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ). Дейност 2.3.1.1. Продължаване на дейността на съществуващите ЦНСТ допълнен е текстът в четвърто тире, след символа „точка и запетая“ е добавен текста „променен вид на социалната услуга – ЦНСТ за младежи с увреждания с капацитет 14 места“ (стр. 32);
16. В Мярка 2.3.1. Осигуряване на среда близка до семейната за деца, лишени от родителска грижа – Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ). Дейност 2.3.1.1. Продължаване на дейността на съществуващите ЦНСТ допълнен е текстът в пето тире, след символа „точка и запетая“е добавен текста „променен вид на социалната услуга – ЦНСТ за младежи с увреждания с капацитет 14 места“ (стр. 32);

§2. В текстовете по Приоритетно направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В Специфична цел 2.4. Разкриване на нови социални услуги от резидентен тип със среда близка до домашната за стари хора, е добавена нова Мярка 2.4.2. Изграждане на резидентни услуги за лица с увреждания – психични разстройства и различни форми на деменция със следния текст:
„Във връзка с реализацията на Национална стратегия за дългосрочна грижа (Стратегията), насочена към създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания ще се подкрепят възможностите за предоставяне на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите. Процесът по деинституционализация ще се изпълнява по интегриран и координиран начин между Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с цел осигуряване на допълняемост и свързаност на мерките. Меките, свързани с новите услуги в новоизградената социална инфраструктура ще бъдат финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” 2014-2020.
В съответствие с изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и Плана за действие за периода 2018-2021 г., в които се поставя специален акцент върху деинституционализацията на грижата за възрастните хора и хората с увреждания се определят услугите, които ще бъдат финансирани по ОПРР 2014-2020 от конкретните бенефициенти Общини, включени в Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността, утвърдени от Междуведомствената работна група за управление на процеса по деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания. Ще се подкрепи изграждането, ремонта, обзавеждането и оборудването и създаване на следните нови услуги:
– Център за грижа за лица с увреждания – за лица с различни форми на деменция и
– Център за грижа за лица с увреждания – за лица с психични разстройства.“ (стр. 32);

2. В Специфична цел 2.5. Подобряване качеството на грижа в институциите за хора с увреждания и стари хора и трансформиране за предлагане на социални услуги в общността, в края на първи абзац е добавен нов текст: „Център за грижа за лица с увреждания – за лица с различни форми на деменция и център за грижа за лица с увреждания – за лица с психични разстройства.“ (стр. 32);
3. В Мярка 2.5.3. Повишаване на качеството на предоставяните услуги в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания /ДПЛФУ/ „Милосърдие” гр. Русе е добавен нов текст след второ изречение: „За осигуряване на общоприети норми за лицата нуждаещи се от внимание и грижи, за които се полагат адекватни грижи е необходимо да бъдат осигурени подходящи условия. В тази връзка ще бъде изграден нов корпус за домуващи в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие” в ж.к. Родина 3. Ще бъдат предложени нови съвременни условия за живот на лицата настанени в институцията и ще се създат условия за лично пространство, самостоятелност и социално включване, особено за възрастните хора с физически увреждания. Кварталът е с развита и с подходяща техническа, здравна и социална инфраструктура. С изграждането на новият корпус ще се създадат условия за оказване на нужната подкрепа и значимост за всеки от потребителите. По този начин ще имаме и възможност да поставим потребителите на социални услуги в центъра на системата, като подкрепим индивидуалните им потребности и гарантираме техните интереси и правото им на достъп до качествена грижа и внимание.“ (стр. 33).

§3. В таблиците на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе (2016-2020 г.) се правят следните промени в редовете и колоните:

1. Добавят се нови редове с нови видове социални услуги (стр. 6):
 

ЦПЛУ вкл. ТМУ
Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания
ЦГЛПР
Център за грижа за лица, с психични разстройства
ЦГЛРФД
Център за грижа за лица с увреждания – за лица с различни форми на деменция
ПГ
Патронажна грижа
ЦПД
Център за правата на децата
СЖ
Социални жилища
            

2. В таблица „Преки резултати и индикатори за изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Русе“, „Обобщена таблица за планираните услуги в Община Русе“ на ред 1 Звено „Майка и бебе“ е променен капацитета в колоната от „8“ на „4“, (стр. 36);
3. В таблица „Преки резултати и индикатори за изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Русе“, „Обобщена таблица за планираните услуги в Община Русе“ на ред 3, 4, 5 и 6 е променен периодът на изграждане и подготовка за стартиране /или трансформиране на услугите във времевия график. (стр. 36 и стр.37);
4. В таблица „Преки резултати и индикатори за изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Русе“, „Обобщена таблица за планираните услуги в Община Русе“ на ред 10 „Защитено жилище за пълнолетни лица с физически увреждания“ е променен капацитета в колоната от „10“ на „8“, (стр. 37);
5. В таблица „Преки резултати и индикатори за изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Русе“, „Обобщена таблица за планираните услуги в Община Русе“ са добавени нови редове, със съответната допълнена конкретика в тях:
– Ред 13 „Център за социална рехабилитация и интеграция“ – колона „Местоположение“ – „гр.Русе“, колона „Капацитет“ – „20“, колона „Източник на финансиране“ – „ДДД“, колона „Изпълняваща организация“ – „Община Русе, НПО – след конкурс“(стр. 37);
– Ред 14 „Център за грижа за лица, с психични разстройства“ – колона „Местоположение“ – „гр.Русе“, колона „Капацитет“ – „15“, колона „Източник на финансиране“ – „Проектно финансиране, ДДД“, колона „Изпълняваща организация“ – „Община Русе, НПО – след конкурс“ (стр. 37);
– Ред 15 „Център за грижа за лица с увреждания – за лица с различни форми на деменция“ – колона „Местоположение“ – „гр.Русе“, колона „Капацитет“ – „15“, колона „Източник на финансиране“ – „Проектно финансиране, ДДД“, колона „Изпълняваща организация“ – „Община Русе, НПО – след конкурс“ (стр. 37);
– Ред 16 „Център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания – дневни, полудневни, почасови и мобилни услуги и заместваща грижа“ – колона „Местоположение“ – „гр.Русе“, колона „Капацитет“ – „30“, колона „Източник на финансиране“ – „Проектно финансиране, ДДД“, колона „Изпълняваща организация“ – „Община Русе, НПО – след конкурс“(стр. 37);
– Ред 17 „Патронажна грижа – Осигуряване и развитие на, чрез предоставяне на почасови, мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора зависими от грижа и обучение на персонала“ – колона „Местоположение“ – „Русе“, колона „Източник на финансиране“ – „Проектно финансиране“ колона „Изпълняваща организация“ – „Община Русе“; (стр. 37);
– Ред 18 „Социални жилища“ – колона „Местоположение“ – „гр.Русе“, колона „Източник на финансиране“ – „Проектно финансиране“ (стр. 37).

6. В таблица „Оперативен план с времеви график за изпълнение на Общинската Стратегия“, „Оперативен план по общини с времеви график за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Русе 2016-2020 г.“ са добавени текстове в съществуващи редове и са включени нови редове, със съответната конкретика в тях:
– На Ред 39 „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 г. Стартиране на иновативни дейности, като част от Проект „Услуги за ранно детско развитие в Община Русе“ – Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с деца и родители; Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом“ в колона „Година“ е удължен срокът. Маркирана е и „2019 г.“ (стр. 45);
– На нов Ред 52 „Предоставяне на услугите Личен асистент, Домашен помощник с финансиране по ПМС на МС, с/но изискванията на програмата и сключено споразумение с АСП“ в колона „Местоположение“ е добавен – „гр.Русе“, колона „Година“ са маркирани „2017, 2018, 2019 и 2020“, колона „Източник на финансиране“ е добавено – „ПМС на МС, държавен бюджет“; колона „Изпълнение“ е добавено „Сключено споразумение с АСП“ (стр. 45);
– На нов Ред 53 „Център за социална рехабилитация и интеграция“ в колона „Местоположение“ е добавен „гр.Русе“, колона „Година“ са маркирани „2018, 2019 и 2020“, колона „Източник на финансиране“ е добавено „ДДД“, колона „Изпълняваща организация“ е добавено „Община Русе“, колона „Изпълнение“ е добавено „Община Русе, НПО – след конкурс“ (стр. 45);
– На нов Ред 54 „Център за грижа за лица, с психични разстройства“ в колона „Местоположение“ е добавен „гр.Русе“, колона „Година“ са маркирани „2018, 2019 и 2020“, колона „Източник на финансиране“ е добавено „Проектно финансиране“, колона „Изпълняваща организация“ е добавено „Община Русе“, колона „Изпълнение“ е добавено „Община Русе“ (стр. 45);
– На нов ред 55 „Център за грижа за лица с увреждания – за лица с различни форми на деменция“ в колона „Местоположение“ е добавен „гр.Русе“, колона „Година“ са маркирани „2018, 2019 и 2020“, колона „Източник на финансиране“ е добавено „Проектно финансиране“, колона „Изпълняваща организация“ е добавено „Община Русе“, колона „Изпълнение“ е добавено „Община Русе“ (стр. 45);
– На нов ред 56 „Център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания – дневни, полудневни, почасови и мобилни услуги и заместваща грижа“ в колона „Местоположение“ е добавен „гр.Русе“, колона „Година“ са маркирани „2018, 2019 и 2020“, колона „Източник на финансиране“ е добавено „Проектно финансиране“, колона „Изпълняваща организация“ е добавено „Община Русе“, колона „Изпълнение“ е добавено „Община Русе, в партньорство с НПО“ (стр. 45);
– На нов ред 57 „Патронажна грижа – Осигуряване и развитие на, чрез предоставяне на почасови, мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора зависими от грижа и обучение на персонала“ в колона „Местоположение“ е добавен „Русе“, колона „Година“ са маркирани „2018, 2019 и 2020“, колона „Източник на финансиране“ е добавено „Проектно финансиране“, колона „Изпълняваща организация“ е добавено „Община Русе“, колона „Изпълнение“ е добавено „Община Русе“ (стр. 45).

§4. Добавен е нов текст, след 4 абзац на стр. 55: „Промяната на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги е продуктувана от промяната в Правилник за Прилагане на Закона за социално подпомагане изм. и доп. ДВ. бр.89 от 07.11.2017 г. в сила от 01.01.2018 г., реализация на Актуализиран план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” с Картата за планираните услуги от резидентен тип и съпътстващите в общността и План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа с Карта на услугите за подкрепа в общността и Карта на резидентните услуги.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕЗ 2017 Г. С ПРОГНОЗА ЗА 2018 Г.

През 2017 г. Община Русе работи по изпълнение на приетия от Общински съвет-Русе Годишен план за развитието на социалните услуги през 2017 г.
Община Русе продължи да развива мрежата от социални услуги за деца и възрастни, предоставяни на територията на общината и да работи за качественото предоставяне на социалните услуги.
За изтеклия период социалните услуги за деца и младежи в общността са предоставяни както следва в:
– център за социална рехабилитация и интеграция за деца с психични разстройства с почасови услуги;
– два центъра за обществена подкрепа;
– два центъра за работа с деца на улицата, които обхващат целевите групи на деца с психични проблеми и деца и семейства в риск, на които се оказва специализирана подкрепа;
– шест дневни центъра, два от които предоставят и седмична грижа.

Резидентните услуги за деца и младежи с увреждания се предоставят в:
– седем центъра за настаняване от семеен тип, от които пет за деца и младежи с увреждания, един за деца с потребност от постоянна медицинска грижа и един за деца без увреждания.
– „Звено майка и бебе”, в което се предоставят социални услуги за осигуряване на среда, подкрепяща връзката между майката и бебето още в родилното отделение.
– до 30.04.2017 г. продължи предоставянето на услуги за деца в риск, за деца на бежанци чрез услугата „Приют за деца“. От 01.05.2017 г. след издадена заповед на изпълнителния директор на АСП е разкрита нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца“ без увреждания с капацитет 8 места.

През 2017 г. се предоставяха и услуги в общността за възрастни в:
– дневен център за пълнолетни лица с психични увреждания вследствие на зависимости;
– дневен център за стари хора;
– три центъра за социална рехабилитация и интеграция – за незрящи лица, за пълнолетни лица с психични разстройства и за бездомни лица.
– приют за лица в риск от социално изключване и изолация.

Резидентните услуги за пълнолетни лица се предоставят в:
– центрове за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства – 4.
– социалната услуга „Наблюдавано жилище“ за лица с психични разстройства е предоставяна до 30.04.2017 г.
– защитени жилища, от които – две за лица с психични разстройства и три за лица с умствена изостаналост, с капацитет 8 места от 01.05.2017 г. – 5.
– два кризисни центъра за лица пострадали от насилие, трафик или други форма на експлоатация, единият от които се предоставя като местна дейност

Почасови социални услуги, предоставяни по проекти:
– За предоставяне на услугите „Домашен помощник“ и „Личен асистент“ от Звеното за услуги в домашна среда по проект „Независим живот в звено за услуги в домашна среда – Русе“. За периода от 01.01.2017 г. до 15.10.2017 г. са наети 117 лични асистенти и 20 домашни помощници, обгрижващи 251 потребители на социалните услуги. След приключване на проектните дейности от 16.10.2017 г. до 31.12.2017 г. с цел осигуряване на устойчивост, услугите са предоставяни, съгласно подписано споразумение № ФС01-0218/09.10.2017 г. от „Домашен социален патронаж” – Русе, чрез „Звено за услуги в домашна среда“.
– Разкрит е общностен център за предоставяне на почасови социални услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция“ в Община Русе, по сключен административен договор № BG05M9OP001-2.005-0144-C01, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Постигнати резултати по реализирани и приключили проекти с осигурена устойчивост за функциониране на социални услуги през 2017 г.:
1. Реализиране на проект „Приеми ме 2015″ – Към 31.12.2017 г. има 26 утвърдени приемни семейства за Община Русе. В периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. в тях са настанени 50 деца.
През 2017 г. екипът по приемна грижа и приемните семейства по проект „Приеми ме 2015“ преминаха за първи път обучения и супервизии, проведени от външен доставчик.
Преминали обучения/супервизии за 2017 г. на екипа по приемна грижа:
 основно обучение на ОЕПГ (РДСП) ДСП – 1 бр. с продължителност 5 дни.
 специализирани обучения на ОЕПГ – 2 бр.
 индивидуална супервизия на ОЕПГ – 2 пъти в годината, преминали 5 лица.
 групова супервизия на ОЕПГ – 3 бр.
Преминали обучения/супервизии за 2017 г. на приемните родители:
 индивидуална супервизия на приемни семейства с настанени в тях деца – 2 пъти в годината, 26 бр. преминали приемни семейства.
2. Предоставяне на услугата „Обществена трапезария“ на 110 лица от целевите групи, посочени в програмата, чрез финансиране по Проект „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020″ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“ – Операция тип 3 – 2014BG05FMOP001-03.02. Брой потребители на социалната услуга за 2017 г. – 182 лица.
3. Предоставят се интегрирани услуги за деца на възраст от 0 до 7 г. по проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе“, като се реализират следните дейности:
– Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения. За периода са включени в групова работа по подбрани теми 200 семейства. Проведени са 150 индивидуални консултации и 36 групови срещи със специалисти по проекта. Извършени бяха 40 домашни посещения в дома на потребители с малки деца на възраст от 0 до 3 години. Сключени са 130 договора с потребители, желаещи продължителна работа със специалист/и по проекта. Здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията, където през 2017 г. са консултирани 127 потребители. Извършени са 50 домашни посещения. В Здравно-консултативния кабинет са проведени 185 прегледа на деца; осъществени са 68 групови консултации с родители. Сключени са 49 договора за ползване на услугата.
– Подкрепа на деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас в масовото училище. Специален педагог обследва 267 деца в предучилищна възраст; Проведе консултации с 176 родители на деца в предучилищна възраст; Изготви 48 индивидуални програми на деца в предучилищна възраст;
– Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом. Сключени са 39 договора за отчетния период. Извършиха се 35 домашни посещения от мобилен екип. С 232 родители е проведена групова работа.
– В дейност „Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина, за отчетния период от предоставените в услугата дейности се възползваха 977 потребители. От които 188 получиха само индивидуални консултации от специалистите в услугата. С тях бяха сключени договори за определен период от време. 427 потребители се включиха в групова работа.
4. По проект „Кризисен център на територията на община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак и предоставяне на услуги в него“, осъществен с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. е предоставяна социалната услуга в периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. с капацитет 15 места. След приключване на проектните дейности до получаване на финансиране като държавно делегирана дейност, услугата се финансира като местна дейност и се предоставя от неправителствена организация след проведена конкурсна процедура.