Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 837

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 837
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ и чл.46 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет реши:

1. Отлага за следващо заседание извършване на замяна на имот, частна общинска собственост, представляващ имот №513003 с площ 101,467 дка, трета категория, начин на трайно ползване – нива в местността “Караджовица” в землището на с. Тетово, на стойност 78637 лева с имоти с № 426025 с площ 11,771 дка, трета категория, начин на трайно ползване – нива в местността “Сарък Азалък” и имот № 436001 с площ 104,729 дка, трета категория, начин на трайно ползване – нива, местността “Върбака” в землището на с. Тетово, собственост на Стоян Цветанов Стоянов, предмет на нотариален акт №44/29.10.1999 г. с обща стойност на частните имоти 78637 лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/