Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 838 Прието с Протокол № 33/19.04.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА във връзка с чл. 76, ал. 1 и 3 от АПК, Общинския съвет – Русе реши:
I. Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:
§ 1. В чл. 12, ал. 2 става: „В случаите на подаване на оставка и на влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество / ЗПКОНПИ/, прекратяването на пълномощията не се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред Общинския съвет, съответно от влизането в сила на акта по ЗПКОНПИ.“
§ 2. В чл. 12, ал. 4 изразът „акта по ЗПУКИ“ се заменя с: „акта по ЗПКОНПИ“.
§ 3. Чл. 14, ал. 1, т. 4 придобива следния вид: „При влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по ЗПКОНПИ“.
§ 4. Чл. 15, ал. 4 придобива следната редакция: „Когато на заседание на общинския съвет се обсъжда и решава въпрос, по който председателят е обявил частен интерес заседанието се ръководи от един от заместник-председателите, избран от общинския съвет.“
§ 5. В чл. 23, ал. 1, т. 6 „ЗПУКИ“ се заменя със „ЗПКОНПИ“.
§ 6. Член 35 се отменя.
§ 7. Чл. 40, ал. 1, т. 11 става: „Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество“.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 8. Преименуваната Комисия по чл. 25, ал. 1, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество запазва своя състав и ръководство, така като е определен с Решение № 3, прието с Протокол № 1/09.11.2015 г. на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)