Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 838

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 838
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.31, ал.1 от Наредба №1 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ ІІІ – за гаражи, кв.651-Ж, ЖК “Здравец – изток” по регулационния план на гр. Русе, с площ 1 330 кв.м, предмет на АОС № 4043/08.10.2003г., при начална тръжна цена 66 500,00 лева.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия участник и сключи договор в съответствие с т.1 на настоящото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/