Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 839 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА, чл. 43, ал.3, т.2 от ЗГ, Заповед №РД – 46-107/06.03.2013 г. на Министъра на земеделието и храните и Решение №558, прието с Протокол № 24/25.04.2013 г. на Общинския съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се отдадат под наем, без търг или конкурс за срок от единадесет месеца следните общински имоти:
1.1. Част от имот № 000352, с площ от 213 дка, с НТП –„друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в землището на с. Николово с наемна цена от 30 лв./ дка;
1.2. Част от имот № 000352, с площ от 33 дка, с НТП –„друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в землището на с. Николово с наемна цена от 30 лв./ дка;
1.3. Част от имот № 000352, с площ от 132 дка, с НТП –„друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в землището на с. Николово с наемна цена от 30 лв./ дка;
1.4. Част от имот № 000350, с НТП – „друг вид дървопроизводителна гора“, с площ от 59 дка, находящ се в землището на с. Николово с наемна цена от 30 лв./дка;
1.5. Част от имот № 000100, с НТП – „друг вид дървопроизводителна гора“, с площ от 70 дка, находящ се в землището на с. Николово с наемна цена от 30 лв./дка
на Галина Петкова Йорданова, с адрес: гр. Русе, кв. „Образцов Чифлик“, бл. 15, ет. 2.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за наем с Галина Петкова Йорданова за срок от единадесет месеца.
Настоящото Решение може да се оспорва в четиринадесетдневен срок от узнаването му по реда на АПК пред АС – Русе, чрез Общинския съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)