Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 839

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 839
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС, и чл.31, ал. 1 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, Общински съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот по акт за частна общинска собственост № 4127 от 09.02.2004 г., представляващ УПИ № І-общ. в кв.105 с площ от 610 кв.м. по регулационния план на село Мартен, Община Русе, при граници: изток-УПИ № ІІ-1527; запад-улица; север-улица и на юг-УПИ ХІІ-общ. с начална тръжна цена 7 300.00 лева.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга след влизане в сила на решението на ОбС-Русе;
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор с лицето спечелило търга.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/