Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 839

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие сградният фонд, описан в Актове за общинска собственост №№ 2084/1825 от 03.08.1998 г., 3168/1825 от 13.09.1999 г. да се използва за реализирането на проектно предложение „Европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ – Русе АД” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.
2. Предназначението на сградния фонд по точка 1 няма да се променя за срок от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)