Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 84 от 01.03.2012г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 84
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал.1 от ЗОС и чл.10, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:

І. Предоставя безвъзмездно за управление на ЦДГ „Слънце”, недвижим имот – публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе по ул. «Янтра» № 1 в бл. «Бисер», вх. 1, ет. 1, представляващ обект с идентификатор 63427.1.69.1.95 по кадастралната карта на гр. Русе с площ 98 кв.м., заедно с 1,440 % ид. части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, предмет на АОС № 6611/09.01.2012 г.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Русе да издаде заповед за предоставяне на имота.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)