Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 84 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 12, ал. 1 и ал. 4, чл. 52, ал. 1, ал. 3 и 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 10, ал. 2 и чл. 12, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет-Русе, Общински съвет – Русе реши:

   1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“: застроен терен, представляващ УПИ III-822 в кв. 32, с площ от 1 522 кв.м., по плана на с. Николово, ведно с построената върху него двуетажна масивна сграда – стоманобетонова конструкция – съблекалня и спортна зала, със застроена площ 314 кв.м., предмет на Акт №6108/06.10.2009 г. за частна общинска собственост и УПИ I-821, за спортен комплекс, кв.29, по плана на с. Николово, с площ от 61 170 кв.м. предмет на Акт №6828/28.11.2012 г. за публична общинска собственост.

2. Приема Правилник за допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ както следва:

Параграф единствен:

  – Допълва Приложение №1 на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ – „Списък на спортните обекти, общинска собственост предоставени за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“, като добавя “: застроен терен, представляващ УПИ III-822 в кв. 32, с площ от 1 522 кв.м., по плана на с. Николово, ведно с построената върху него двуетажна масивна сграда – стоманобетонова конструкция – съблекалня и спортна зала, със застроена площ 314 кв.м., предмет на Акт №6108/06.10.2009 г. за частна общинска собственост и УПИ I-821,  за спортен комплекс, кв.29, по плана на с. Николово, с площ от 61 170 кв.м. предмет на Акт №6828/28.11.2012 г. за публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)