Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 84 Прието с Протокол № 6/21.02.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе; Протокол № 43/10.10.2019 г. на Комисията по общинска собственост и заявление вх. № ОИ-10-69/16.09.2019 г., Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот (ПИ) с № 0.1079 по Кадастрален план на с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, одобрен със заповед № 1379 от 22.04.2003 г. на кмета на Община Русе, представляващ ПИ 1079 в кв. 74, по Регулационен план на селото, с площ 892 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: територии заети с населени места, находящ се в с. Николово, общ. Русе, обл. Русе, между улиците „Янтра“ и „Черно море“. За имота има съставен АЧОС № 4313/07.12.2004 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Русе под № 182, том 48, вх. рег. № 17897 от 10.12.2004 г., с начална тръжна продажна цена в размер на 23 400, 00 лв. (двадесет и три хиляди и четиристотин лева), без дължими данъци и такси.                                       

Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга участник – купувач. 

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)