Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 840 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Неданъчни приходи ОУ Тетово
§2406 „Приходи от наеми на земя“ +16 237.00лв.
Всичко неданъчни приходи +16 237.00лв.
Всичко приходи държавни дейности +16 237.00лв.

ІІ. ПРИХОДИ – местни дейности ОП „Русе арт“ КДК
Неданъчни приходи
§3619 „Други неданъчни приходи“ +762.00лв.
Всичко неданъчни приходи +762.00лв.
Всичко приходи местни дейности +762.00лв.
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА +16 999.00лв.

ІІІ. РАЗХОДИ – Държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност”
Дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности”
§1015 „Материали” -1100.00лв.
§1016 „Вода, горива и енергия” -8922.00лв.
§1020 „Разходи за външни услуги” – ППР -2880.00лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
обект „Моторен трион” +1100.00лв.
§5203 „Пожароизвестителна инсталация” +11802.00лв
Всичко за дейност 0.00лв.
Всичко за функция 0.00лв.

ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 „Целодневни детски градини
§1020„Разходи за външни услуги“ ЦДГ „Звездица“ -838.00лв.
§1030 „Текущ ремонт” ЦДГ „Пролет” + 3425.00лв.
§5201 „Придобиване на компютри и хардуер”
Обект „„Преносим компютър” 1 брой ЦДГ „Звездица“ +838.00лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване , машини и съоръжения“
обект „Ударопоглъщаща настилка” – 1 брой ЦДГ „Пролет” -3425.00лв.
Всичко за дейност 0.00лв.

Дейност 322 „Общообразователни училища“ ОУ Тетово
§1016 „Вода, горива и енергия“ +16 237.00лв.
Всичко за дейност +16 237.00лв.
Всичко за функция +16 237.00лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания“
§ 0101 „Заплати на персонал по трудови правоотношения“ +5 245.00лв.
§0201 „“Заплати за нещатен персонал“ -5 245.00лв.
Всичко за дейност 0.00лв.
Всичко за функция 0.00лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ +16 237.00лв.

ІV. РАЗХОДИ – Местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност 122„Общинска администрация“ кметство Николово
§1016 „Вода, горива енергия” -2 700.00лв.
§1020 „Външни услуги“ -2 035.00лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Система за видеонаблюдение“ 1 бр. +2 035.00лв.
Всичко за дейност -2 700.00лв.
Всичко за функция -2 700.00лв.

ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения” ЦДГ „Пролет”
§1030 „Текущ ремонт“ -4500.00лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
Обект „Филтриращо съоръжение за басейн” – 1 брой +4500.00лв.
Всичко за дейност 0.00лв.
Всичко за функция 0.00лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§1015„Материали“ кметство Николово +2700.00лв.
§1020„Външни услуги“ П-да „Поддържане на пожароизвестителни системи” -13000.00лв.
Всичко за дейност -10300.00лв.
Всичко за функция -10300.00лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 759 „Други дейности по културата“ ОП „Русе арт“ КДК
§1098 „Други некласифицирани разходи“ +762.00лв.
Всичко за дейност +762.00лв.
Всичко за функция +762.00лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ -12 238.00лв.

V. РАЗХОДИ – Държавни дейности дофинансирани с общ. приходи
ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност”
Дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности”
§5203 „Пожароизвестителна инсталация” +13000.00лв
Всичко за дейност +13000.00лв.
Всичко за функция +13000.00лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ДОФИНАНСИРАНЕ +13000.00лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА +16 999.00лв.

VІ. Променя числеността и лимита на разходите за заплати за 2013г.
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания“
било става разлика
– Огняри – бр. 0 6 +6
– Годишен ФРЗ в лева 616 716лв. 621 961лв. 5245лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)