Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 840 Прието с Протокол № 33/19.04.2018 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, както и на основание чл.54, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:
1. Удължава срока на действие на временната комисия за проучване на възможностите за вземане на законосъобразно и целесъобразно решение за отреждане на парцел за загробване на домашни любимци до края на м.юни 2018 г.
2. Задължава комисията до края на м.юни 2018 г. да представи отчет пред Общински съвет – Русе, във връзка с резултатите от дейността си, както и проект за решение на общинския съвет и при необходимост проект за промяна в общински наредби, във връзка с обособяването на парцел за загробване на домашни любимци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)