Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 840

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 840
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.21, ал.1,т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.37, ал.1 от Наредба №1 на Общинския съвет – Русе и протокол №56/21.12.2005 год. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на явен търг за учредяване право на строеж за изграждане на обществено – обслужваща сграда със застроена площ 270,00 кв.м и разгъната застроена площ 820,00 кв.м , ситуирана южно от ж.бл.”Балчо войвода” и западно ж.бл.”Асен” в Ж.К.”Изток”, свободно разположена в условията на комплексно застрояване, при начална тръжна цена 36 100,00 лв.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга след влизане в сила решението на ОбС- Русе, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и сключи договор за учредяване право на строеж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/