Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 840

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.32, ал.4 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с чл.15, ал.3 и чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.41, ал.2 от ЗОС, Протокол №110/23.03.10 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за ПУП-ИПР, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за одобряване на ПУП (подробен устройствен план) – ИПР (изменение план за регулация) в кв. Източна промишлена зона по бул.”Тутракан” на град Русе. Към УПИ ІІІ-647 по бул.”Тутракан”, собственост на „Еконт транс” АД, да бъде приобщен терен, общинска собственост с площ 606 кв. метра, откъм южната страна на терена на дружеството, за обособяване на новообразуван УПИ ІІІ-647 с площ 5525 кв. метра, след заплащане на Община Русе пазарната цена в размер на 48 270,00 лева (четиридесет и осем хиляди двеста и седемдесет лева) без ДДС. Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи предварителен и окончателен договор, съгласно решението на Общинския съвет.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд-Русе в 14 дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)