Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 841 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.1 ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.79 от АПК, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе като:

§ 1. В чл.45:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“, определеният по чл.55 от ЗМДТ данък за съответната година се заплаща с 40 на сто намаление.”
2. Създава се нова ал.2:
„(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“ и „Евро 6“ с 60 на сто намаление, от определения по чл.55, ал.1 и 3 от ЗМДТ данък.“
3. Досегашната ал.2 става ал.3 и се изменя така:
„(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ с 50 на сто намаление, от определения по чл.55, ал.5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък.“
4. Досегашната ал.3 става ал.4.
5. Създава се нова ал.5:
„(5) Екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.“
§ 2. Наредбата влиза в сила от 01.01.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)