Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 841

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 841
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.21, ал.1,т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.37 от Наредба №1 на Общинския съвет – Русе и протокол №56/21.12.2005 год. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на явен търг за учредяване право на строеж за гаражи както следва:

1.1. 8 /осем/ броя гаражи в УПИ І, кв.651д, жк”Здравец – изток” гр.Русе със застроена площ 21,45 кв.м за всеки гараж при начална тръжна цена 402,00 лв. за гараж.
1.2. 4 /четири/ броя гаражи в УПИ ІІ, кв.651 д, жк”Здравец-изток”, гр.Русе със застроена площ 21,45 кв.м за всеки гараж при начална тръжна цена 402,00 лв. за гараж.

2. Задължава кмета Община Русе да създаде организация по провеждане на търга след влизане в сила решението на ОбС- Русе.
3. Упълномощава кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и сключи договор за учредено право на строеж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/