Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 841

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.32, ал.4 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с чл.15, ал.3 и чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.41, ал.2 от ЗОС, Протокол №110/23.03.10 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за ПУП-ИПР, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за одобряване на ПУП (подробен устройствен план) – ИПР (изменение план за регулация) в кв. Източна промишлена зона на град Русе. Към УПИ І-580 по ул.”ТЕЦ-Изток” №32, собственост на „Марисан и Колев” ООД, да бъде приобщен терен, общинска собственост с площ 171.83 кв. метра в северната част на имота с отнемане на 21.20 кв.метра откъм източната страна от терена на дружеството, за обособяване на новообразуван УПИ І-580 с площ 2816 кв. метра, след заплащане на Община Русе пазарната цена в размер на 7 160,00 лева (седем хиляди сто и шестдесет лева) без ДДС. Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи предварителен и окончателен договор, съгласно решението на Общинския съвет.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд-Русе в 14 дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)