Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 842 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание на чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.82, ал.1 от Закона за публични финанси и чл.79 от АПК, Общинският съвет реши:

1. Приема Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ
РАЗДЕЛ І.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, други общини, финансови институции и местната общност.
(2) Наредбата регламентира управлението на бюджетните и извънбюджетните сметки при спазване на следните прнципи:
1. всеобхватност – управлението на публичните финанси се осъществява чрез бюджета и сметките на бюджетните разпоредители, включени в Сборния бюджет на Община Русе;
2. отчетност и отговорност – публичните финанси се управляват по начин, който гарантира отчетността и отговорността на разпоредителите с бюджети;
3. адекватност – съответствие на фискалната политика с макроикономическите и социално-икономическите цели на общината;
4. икономичност – придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси за осъществяване дейността на общината, при спазване на изискванията за качество на ресурсите;
5. ефикасност – постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване дейността на общината;
6. ефективност – степента на постигане целите на общината при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от тяхната дейност;
7. прозрачност – създаване на възможност за информираност на обществото чрез осигуряване на публичен достъп до информация на бюджетните прогнози и проектобюджети на общината;
8. устойчивост – поддържане на текущи нива на приходите и разходите без риск за платежоспособността на общината или за способността за покриване на задължения в дългосрочен план;
9. законосъобразност – спазване на приложимото законодателство, на вътрешните актове и на договорите.

Чл. 2. (1) Общинският бюджет е:
1. Годишен финансов план, който се съставя, приема, изпълнява и отчита съгласно Закона за публичните финанси. Бюджетът на общината включва всички постъпления и плащания за дейността на общината за съответната бюджетна година, с изключение на постъпленията и плащанията, за които се прилагат сметки за средства от Европейския съюз и на операциите с чужди средства, за които са обособени сметки за чужди средства.
2. Документ за финансовата политика на общината;
3. Ръководство за оперативната дейност;
(2) В състава на общинския бюджет влизат: бюджетът на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити; бюджетните сметки на определените с решение на общинския съвет второстепенни разпоредители.
(3) С общинският бюджет се осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.
(4) Кметът на общината организира и ръководи съставянето, внасянето в общинския съвет и изпълнението на бюджета на общината.

Чл.3.(1) Разпоредител с бюджет е съответния ръководител на бюджетната организация.
(2) Първостепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Община Русе е кметът на общината.
(3) Кметът на общината може да делегира правомощията си по ал.2 на негов заместник или на секретаря на общината. Конкретните права и задължения по делегирането се определят със заповед. Делегирането не освобождава първостепененния разпоредител с бюджет от отговорност за изпълнението на делегираните правомощия.
(4) Разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджетите на общината се определят от общинския съвет по предложение на кмета на общината.
(5) Второстепенните разпоредители с бюджет прилагат делегиран бюджет в случаите, когато това е определено със закон, както и когато въз основа на закон са определени от първостепенния разпоредител с бюджет да прилагат делегиран бюджет.
(6) Първостепенният разпоредител с бюджет упражнява контрол в съответствие с вътрешните правила на общината върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

Чл.4. Бюджетът на общината се приема от общинския съвет по реда на Закона за публичните финанси и на тази Наредба.

Чл.5. Основните показатели на бюджетите и сметките за средства от Европейския съюз са приходите, помощите и даренията, разходите, бюджетните взаимоотношения, бюджетното салдо и финансирането на бюджетното салдо.

Чл.6. При формиране на приходната част на бюджета на общината, Общинският съвет определя постъпленията от:
1. местни данъци;
2. местни такси;
3. предоставяните от общината услуги и права;
4. управлението и разпореждането с общинско имущество;
5. глоби и имуществени санкции;
6. лихви, неустойки и други неданъчни приходи;
7. постъпления от приватизация.

Чл.7.(1) Разходите по бюджетите на разпоредители с бюджет се класифицират по показатели въз основа на икономически и функционален признак.
(2) В разходната част на общинския бюджет се предвиждат бюджетни кредити за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности, както и дофинансиране за делегираните от държавата дейности.
(3) Общинският съвет определя в разходната част на общинския бюджет бюджетните кредити за финансиране на текущи и капиталови разходи, както и разходите за лихви, такси и комисионни по обслужването на общинския дълг.
(4) Постъпленията от приватизацията могат да се разходват само за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.

Чл.8.(1) Бюджетният процес включва дейностите по съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и дейности по съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета за съответната година.
(2) Бюджетният процес се управлява от Общинския съвет и от кмета на общината.

РАЗДЕЛ ІІ.
ФИНАСОВА ПОЛИТИКА
Чл.9. Общинският съвет и кметът при съставянето, приемането и изпълнението на бюджета на общината спазват съответните фискални правила по Закона за публичните финанси.
Чл.10. С решението за приемане на общинския бюджет за съответната година общинският съвет определя:
1. максималния размер на новия общински дълг;
2. общинските гаранции, които може да бъдат издадени през годината;
3. максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на
бюджетната година.

Чл.11.(1) Финансовата политика на общината гарантира способността на общината да:
1. устоява на местни и регионални неблагоприятни икономически въздействия;
2. отговаря своевременно на промени в потребностите на местната общност по отношение на предоставяните услуги;
3. поддържа висок кредитен рейтинг и/или кредитна способност;
4. поддържа стабилно финансово състояние, осигуряващо баланс между приходите и разходите.

РАЗДЕЛ IIІ.
СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

Чл. 12. (1) Общинският бюджет съдържа структура съгласно Закона за публичните финанси:
1. приходи от:
а) местни данъци – при условия, по ред и в граници, установени със закон;
б) такси – при условия и по ред, установени със закон;
в) услуги и права, предоставяни от общината;
г) разпореждане с общинска собственост;
д) глоби и имуществени санкции;
е) лихви и неустойки;
ж) други постъпления;
з) помощи и дарения;
2. разходи за:
а) персонал;
б) издръжка;
в) лихви;
г) помощи и обезщетения за домакинства;
д) текущи субсидии;
е) капиталови разходи;
3. бюджетни взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз;
4. бюджетно салдо;
5. финансиране.

Чл.13. (1) По бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни средства не се предвиждат приходи, с изключение на помощи и дарения.
(2) Алинея 1 не се прилага за делегираните бюджети.
РАЗДЕЛ ІV
СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

Чл. 14. Кметът на общината организира съставянето на бюджетната прогноза при спазване на указанията на министъра на финансите и в съответствие със Закона за публичните финанси на базата на:
1. приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие;
2. фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси;
3. предложенията на местната общност;
4. предложенията на второстепенните и разпоредители с бюджет от по-ниска степен, както и на бюджетните организации с общинска собственост.
5. преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други приходи.

Чл.15.(1) Кметът на общината уведомява второстепенните разпоредители, директори на дирекции, ръководители на бюджетни звена и местната общност за откриване на процедура по набиране на предложения за изготвяне на бюджетна прогноза за местните дейности.
(2) За набиране на предложенията от местната общност, уведомлението се публикува на интернет страницата на общината и поне в един местен ежедневник.
(3) Предложенията по реда на ал.1 се предоставят в определен в уведомлението срок.
(4) Постъпилите предложения се разглеждат в общинска администрация и след анализ се изготвя предложението до Общинския съвет.

Чл.16. Общинският съвет одобрява бюджетната прогноза по предложение на кмета на общината.

Чл. 17. (1) Кметът на общината организира разработването на проекта за общинския бюджет при спазване на указанията на министъра на финансите и в съответствие със Закона за публичните финанси и тази Наредба на базата на:
1. одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с общините, както и одобрената бюджетна прогноза по чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси;
2. указанията по чл. 67, ал. 6 и чл. 82, ал. 4 от Закона за публичните финанси;
3. разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности съобразно съответните специални закони;
4. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;
5. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;
6. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;
7. задълженията по национални и регионални програми и проекти;
8. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;
9. други оценки и прогнози, включително за местни такси, цени на услуги, наеми и други приходи.

Чл.18.(1) Кметът на общината уведомява второстепенните разпоредители, директори на дирекции, ръководители на бюджетни звена и местната общност за откриване на процедура по набиране на предложения за изготвяне на проекта за бюджет.
(2) За набиране на предложенията от местната общност, уведомлението се публикува на интернет страницата на общината и поне в един местен ежедневник.
(3) Предложенията по реда на ал.1 се предоставят в определен в уведомлението срок.
(4) Постъпилите предложения се разглеждат в общинска администрация и след анализ се изготвя предложението до Общинския съвет.

Чл.19. Проектът на бюджета се придружава от разчети по показатели по единната бюджетна класификация, определени с указанията на министъра на финансите, от индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и от прогнозите за местни дейности.

Чл.20. Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите за местни дейности в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.

РАЗДЕЛ V.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ

Чл.21.(1). Общинският бюджет е публичен. Местната общност може да участва в бюджетния процес чрез писмени предложения и мнения или чрез публичното обсъждане.
(2) Публичното обсъждане на проекта за бюджет за следващата година се провежда до 30 ноември на предходната година.
(3) Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко 7 /седем/ дни преди провеждането му, предварително на интернет страницата и в два местни ежедневника.
(4) Проектът за общинския бюджет се публикува предварително най-малко 7 /седем/ дни преди публичното обсъждане на интернет страницата на общината в достъпен вид, представящ основните показатели – финансирани дейности; изпълнявани проекти; приоритети и други показатели характерни за годината.
(5) Становища и предложения по проекта за общински бюджет се предоставят в деловодството на общината или по електронна поща не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
(6) За постъпилите предложения по ал.5 и предложенията, направени по време на публичното обсъждане, се съставя протокол. Той е неразделна част от проекта за общински бюджет, който се предлага за разглеждане в Общинския съвет.

РАЗДЕЛ VІ.
ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА

Чл. 22.(1) Проектът на бюджет на общината се разпределя от председателя на Общинския съвет за становище до всички постоянни комисии. Водеща е комисията по бюджет и финанси.
(2) Общинският съвет приема с решение бюджета на общината в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета. Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет трябва да съответстват на приетите със закона за държавния бюджет за съответната година, както и на други относими за съответната община показатели и разпоредби.
(3) С решението по ал. 2 общинският съвет одобрява и:
1. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
2. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
3. размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година;
4. размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година;
5. лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;
6. разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи;
7. други показатели, включително такива, определени в закона за държавния бюджет за съответната година;
8. индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз;
9. актуализирана бюджетна прогноза.
(4) Целевата субсидия за капиталови разходи по ал. 3, т. 6, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, може да се разпределя за делегирани от държавата дейности и/или за местни дейности. За сметка на тази субсидия могат да се предвиждат капиталови разходи и за делегираните бюджети. Разпределението й се одобрява с решение на общинския съвет.
(5) Със закона за държавния бюджет за съответната година може да се определи:
1. друг размер на ограниченията по ал. 3, т. 1 и 2;
2. общинските бюджети да включват и други показатели.

Чл. 23. С общинския бюджет може да се предвиди резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер до 10 на сто от общия размер на разходите по бюджета на общината.

Чл. 24. По решение на общинския съвет делегираните от държавата дейности могат да се финансират допълнително със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на общината.
Чл. 25. Бюджетът на общината се публикува на интернет страницата на общината в срок до 10 работни дни след приемането му от общинския съвет

РАЗДЕЛ VІІ.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

Чл.26. След приемане от Общинския съвет бюджета се разпределя по тримесечия от общинска администрация, а разпределението се утвърждава от кмета на общината. Бюджетът на общината се предоставя в нормативно определения срок в Сметна палата и Министерство на финансите.

Чл. 27.(1) Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината.
(2) В рамките на своята компетентност през бюджетната година общинският съвет може да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена в общината, финансирани със собствени приходи.
(3) Финансовите последици от решенията на общинския съвет по ал. 2, както и тези, свързани с освобождаване на отделни категории лица от заплащане на определени публични задължения към общината, са за сметка на собствените приходи и/или на разходите за местни дейности по бюджета на общината.

Чл.28.(1) Приходите по бюджета на общината се събират от общинската администрация, освен когато със закон е предвидено друго.
(2) Приходите от приватизация постъпват по бюджета на общината, като наличните остатъци по сметките за постъпления от общинската приватизация към 31.12.2013г. се прехвърлят като трансфер по бюджета на общината до 31.01.2014г.
(3) Прехвърлените по бюджета на общината налични остатъци от закритите извънбюджетни средства за приватизация, както и постъпленията от приватизация могат да се разходват чрез общинския бюджет, включително и за финансиране на общинските органи, дейности и структури, свързани с приватизационния процес.

Чл. 29.(1) Инициирането на промени по общинския бюджет през бюджетната година е от ръководители, директори, второстепенни разпоредители с бюджет и общински съветници.
(2) Промените по общинския бюджет, извън тези по чл.56, ал.2 от Закона за публичните финанси, се одобряват от общинския съвет по предложение на кмета. Промените в частта за делегираните от държавата дейности се одобряват при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
(3) Общинския съвет може да одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, като промените се одобряват само в рамките на бюджетната година.
(4) Кметът отразява промените по бюджета на общината, съответно по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него.
(5) Актуализация на бюджетната прогноза се извършва по следния ред:
1. Кметът на общината уведомява второстепенните разпоредители, директори на дирекции, ръководители на бюджетни звена и местната общност за откриване на процедура по набиране на предложения за изготвяне на актуализация на бюджетната прогноза.
2. Предложенията по реда на т.1 се предоставят в определен в уведомлението срок.
3. Постъпилите предложения се разглеждат в общинска администрация и след анализ се изготвя предложението до Общинския съвет.
4. Разпоредителите с бюджет изготвят справка за ангажиментите заедно с Отчета за касовото изпълнение на бюджета.
5. Общината изготвя консолидирана справка за поетите ангажименти и възникнали задължения.
5.1. Разчитането на разходите при съставянето на бюджета за съответната бюджетна година включват остатъка от поетите ангажименти, отразени в Годишния финансов отчет /ГФО/ на общината за предходната година, които ще се реализират през текущата година, неразплатените задължения от предходната година и новите задължения, които ще бъдат поети.
5.2. Наличния ангажимент в края на всеки отчетен период е размера на определената сума в договора, намалена с начислените задължения.
5.3. Разходите за консумативи (вода, ток, отопление) и договори с единични цени на разплащане се отчитат като текущ ангажимент и текущ разход за бюджетната година.
6. За спазване изискванията на чл.94, ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси, наличните ангажименти към края на годината да не надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, не следва да се поемат ангажименти без осигурено финансиране.
7. При отразяване на ангажиментите и задълженията се прилагат указанията на Министерство на финансите.

Чл.30.(1). Общинския съвет може да оправомощи кмета на общината да извършва компенсирани промени:
1. в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
2. в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
3. разпределение на резервния кредит.
(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 кметът издава заповеди.
(3) Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките на промените по ал. 1.
(4) След извършване на промени по реда на ал. 1, тримесечно в срок до два месеца след изтичане на съответното тримесечие, кметът представя в общинския съвет информация за актуализирано разпределение на променените бюджети.
Чл.31. Разпоредители, прилагащи делегиран бюджет уведомяват кмета на общината ежемесечно в срока на представяне на месечните отчети. Кметът на общината представя информацията за актуализираното разпределение на бюджетите тримесечно в Общинския съвет в срок до два месеца след изтичане на съответното тримесечие.

Чл.32. Временно свободните средства по бюджета на общината могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

Чл.33.(1) Капиталови разходи, извън тези, финансирани за сметка на целевата субсидия за капиталови разходи и други трансфери от държавния бюджет, може да се извършват за сметка на приходи по бюджета на общината и при спазване изискванията на ал. 2 и 3, както и чрез поемането на дълг по реда на Закона за общинския дълг, при спазване на приложимите за общините фискални правила и ограничения по Закона за публичните финанси.
(2) Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.
(3) Постъпленията от приватизация може да се разходват само за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.
(4) Текущи разходи за местни дейности не може да се финансират за сметка на поемането на дългосрочен дълг от общината.

Чл.34. (1) Кметът на общината може да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване.
(2) Прилагането на ал. 1 не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на произтичащи от нормативен акт или от международен договор задължения.

РАЗДЕЛ VІІІ.
НАБЛЮДЕНИЕ И ТЕКУЩО ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

Чл.35.(1) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на:
1. изпълнението на общинския бюджет и общинските сметки за средства от
Европейския съюз;
2. показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за всички контролирани от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“ /съгласно §1, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси/ и не са разпоредители с бюджет по бюджета на общината, както и на динамиката и текущото състояние на техния дълг;
3. съществени сделки и операции на общината и на разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината, като ефектът от такива сделки и операции се измерва и представя по показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси.
(2) Ежегодно, в срок до 30 септември, кметът на общината представя в общинския съвет информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз, както и за останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т. 2 и 3 за полугодието.
(3) Кметът на общината информира периодично местната общност за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз. След приемане от общинския съвет на отчетите към полугодието и към края на бюджетната година, същите се публикуват на страницата на общината.

Чл.36. При текущото изпълнение на бюджета, кмета на общината спазва лимитите за:
1. представителни разходи;
2. разходите за помощи за лечение и погребение, определени от Общинския съвет;
3. субсидиите, определени от общинския съвет;
4. други специфични за общината лимити, определени с бюджета на общината за съответната година.

РАЗДЕЛ ІХ.
ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ
Чл.37. (1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад и го внася за приемане от Общинския съвет.
(2) Отчетът по ал. 1 се придружава и от:
1. отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз;
2. отчетна информация за приходите, помощите и даренията, разходите, бюджетните взаимоотношения, бюджетното салдо, финансирането и на бюджетното салдо и просрочените вземания и задължения на разпоредители с бюджет.
(3) В доклада по ал. 1 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели, както и за изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал. 3.
(4) Председателят на общинския съвет организира публично обсъждане на отчета по ал. 1 от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 /седем/ дни предварително на интернет страницата на общината и в два местни ежедневника.
(5) Отчетът на общинския бюджет се публикува предварително най-малко 7 /седем/ дни от публичното обсъждане на интернет страницата на общината в достъпен вид, представящ изпълнението на основните показатели – финансирани дейности, изпълнявани проекти, приоритети и други отчетни показатели.
(6) Общинският съвет след обсъждането, приема отчета по ал. 1 не по-късно от 31 декември на годината, следваща отчетната година.
(7) Приетият отчет от общинския съвет и отчетът за сметките за средства от Европейския съюз по ал. 2, т. 1 се публикуват на интернет страницата на общината.

РАЗДЕЛ Х.
СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Чл.38.(1) Средствата от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране се администратират и управляват от общината и нейните разпоредители с бюджет чрез сметките за средства от Европейския съюз.
(2) Сметките за средства от Европейския съюз са финансово-правна форма за получаване, разпределяне и разходване от бюджетните организации на средства от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране.
(3) Средствата от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране може да постъпват и да се разходват чрез бюджета на общината, когато това е предвидено със закон или с акт на Министерския съвет.
(4) Общината и нейните разпоредители с бюджетни средства имат самостоятелни сметки за отчитане на средствата от Европейския съюз, за които се изготвя обобщен касов и счетоводен отчет.

Чл. 39.(1) Кметът на общината уведомява второстепенните разпоредители с бюджет и Дирекция „Европейско развитие” за набиране на информация за текущото изпълнение на договорите финансирани със средства от Европейския съюз и за проекти в процес на подготовка и оценка.
(2) Лицата представят информацията в срок обявен в уведомлението.

Чл.40.(1) Сметките за средства от Европейския съюз се съставят в български левове.
(2 ) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общините се изготвят от кмета на общината и се утвърждават и актуализират от общинския съвет. Сметките за средства от Европейския съюз не се включват в общинския бюджет.
(3) Чрез сметката за средства от Европейския съюз на общината може да се извършва и авансово финансиране на плащанията по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз под формата на безлихвени заеми, гласувани от общинския съвет.
(4) За авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз може да се отпускат временни безлихвени заеми от бюджета на общината с решение на общинския съвет.
(5) Срокът за погасяване на заемите се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.
(6) В случаите на отказ на финансиращия орган да верифицира разходите, извършени с ползван заем същият се трансформира в трансфер в съответствие с указания на Министерство на финансите.
(7) При съставяне на индикативен годишен разчет за сметка за средства от Европейския съюз, следва да се включи следната информация:
1. Проект /наименование/;
2. Източник на финансиране;
3. Година начало – край;
4. Сметна стойност – в т.ч. по източници безвъзмездна финансова помощ и собствен принос на общината;
5. Усвояване на средства по проекта за съответната година – в т.ч. по източници безвъзмездна финансова помощ и собствен принос на общината;
(8) Информация за инвестиционни проекти в процес на подготовка и в процес на оценка, за които е нужно задължително съфинансиране от общината:
1. Проект /наименование/;
2. Източник на финансиране;
3. Година начало-край;
4. Сметна стойност – в т.ч. по източници безвъзмездна финансова помощ и собствен принос на общината;
5. Усвояване на средства по проекта за съответната година – в т.ч. по източници безвъзмездна финансова помощ и собствен принос на общината;

Чл. 41. Разпоредители със сметки за средства от Европейския съюз са разпоредителите на бюджетни организации, в съответствие с настоящата Наредба.

Чл.42.(1) Средствата за плащания по бюджетите и сметките за средства от Европейския съюз, както и допустимите и приложими форми на финансиране по реда на Закона за публичните финанси могат да се използват за финансиране на плащания по съответните програми и проекти, включително и в случаите, когато не е постъпило или не е разполагаемо за плащания полагащо се финансиране от Европейския съюз или от съответния донор или кредитор по други международни програми и договори.
(2) Разпоредбата на ал.1 се прилага, при условие, че не противоречи на съответното законодателство на Европейския съюз, на договорите, условията и изискванията на програмите и проектите.

РАЗДЕЛ ХІ.
ЧУЖДИ СРЕДСТВА

Чл.43.(1) Чуждите средства се администират и управляват от бюджетните организации чрез сметките за чужди средства.
(2) Сметките за чужди средства са финансово правна форма за получаване, съхраняване и разходване от бюджетните организации на чужди средства.
(3) Сметките за чужди средства се прилагат, доколкото операции с чужди средства не се извършват чрез съответните бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз.
Чл.44. За сметките за чужди средства не се съставят и утвърждават бюджети и разчети.

Чл.45. Чрез сметките за чужди средства не може да се извършват и отчитат други дейности освен администрирането на чужди средства и дейността на съответните държавни органи по принудително изпълнение и конфискуване на активи и последващото управление и разпределение на събраните средства съгласно изискванията на приложимото законодателство.

Чл. 46. Постъпления и плащания, които не представляват чужди средства, подлежат на отразяване като приходи, разходи, трансфери или финансиране само по съответните бюджети или сметки за средства от Европейския съюз в съответствие с единната бюджетна класификация и указанията на министъра на финансите, независимо от това дали за извършването на тези операции са прилагани сметки за чужди средства.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1.Наредбата се приема от Общински съвет – Русе на основание чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси и влиза в сила от 01.01.2014 година. В частта за бюджетния процес влиза в сила от датата на обнародването на Закона за публичните финанси.
§2. Настоящата Наредба отменя съществуващата Наредба №23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, приета с Решение №890 по Протокол №44 от 20.05.2010 година.