Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 842 Прието с Протокол № 33/19.04.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и 23, чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), по аргумент от чл. 24, ал. 2 и 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Общинският съвет реши:
1. Изменя последното изречение на т. 1 на Решение № 552, прието с Протокол № 22/25.05.2017 г. както следва: „Дава съгласие съоръжението за третиране на отпадъци – анаеробна инсталация да бъде изградено в поземлен имот с идентификатор 63427.60.23, с начин на трайно ползване – депо за битови отпадъци (сметище), собственост на Община Русе, съобразно Акт №6758 от дата 13.09.2012 г. за публична общинска собственост.“
2. Одобрява допълнително споразумение към Споразумение за партньорство (сътрудничество) от 02.05.2017г. за кандидатстване и изпълнение на проекта по процедура BG16M10P002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“/Приложение № 1/.
3. В останалата си част Решение № 552, прието с Протокол № 22/25.05.2017 г. на Общински съвет – Русе остава непроменено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)