Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 842

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 842
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.37, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет р е ш и:

1.Дава съгласие за провеждане на явен търг за отстъпване право на строеж за нова обществено обслужваща сграда със здравно предназначение в ж.к.”Дружба ІІІ”, кв.591.1, ситуирана северно от ж.б. № 33 и западно от ж.б. № 4, върху УПИ ІІІ-за жилищно строителство и озеленяване на комплексно застрояване в гр.Русе, при начална тръжна цена 10 600 лв.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и сключи договор за отстъпване право на строеж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/