Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 842

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.32, ал.4 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с чл.15, ал.3 и чл.15, ал.5 от ЗУТ, Протокол №107/19.11.09 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение ИПР, Заповед №РД01/156/18.01.10 г. за допускане изработване на ПУП-ИПР от зам.-кмет на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за одобряване на ПУП (подробен устройствен план) – ИПР (изменение план за регулация) за УПИ ІІІ-117 пч в Западна промишлена зона на град Русе. Към УПИ ІІІ-117 п.ч., собственост на „Специални телове и гвоздеи” АД, да бъде приобщен терен, общинска собственост с площ 685 кв. метра, предмет на АОС 4228/04 г. за обособяване на новообразуван УПИ ІІІ-117 п.ч.(частично производство) с площ 9548 кв. метра, срещу заплащане на Община Русе пазарната цена в размер на 32 370 лева (тридесет и две хиляди триста и седемдесет лева) без ДДС. Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи предварителен и окончателен договор, съгласно решението на Общинския съвет.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд-Русе в 14 дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)