Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 843 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредба №7 на Общински съвет-Русе, за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява допълнение в действащата „Обща схема за разполагане на рекламно-информационните елементи по чл. 57 от ЗУТ и Наредба №7 на Общински съвет – Русе на територията на гр. Русе“, с позиция №255, представляваща част от терен, находящ се в гр. Русе, кв. „Чародейка Г-юг“, по бул. „Христо Ботев, срещу бензиностанция ОМВ, за поставяне на РИЕ-билборд тип „Пиза“ с рекламна площ над 3,00 кв.м, с размери до 4,00/3,00 м., за двустранно РИЕ, в ПИ с идентификатор 63427.6.171 по КККР на гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)