Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 843 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, чл.27 ал.1 от Постановление № 1 от 09 януари 2013 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г., Общинският съвет реши:

1. Утвърждава допълване на списъка на персонала, имащ право на транспортни разходи в бюджет 2013 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 450 от 18.02.2013 г.- Приложение № 17, както следва:
По Приложение №17
ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ”
Дейност 311 „Целодневни детски градини”
ОДЗ „Райна Княгиня” гр. Мартен
1. Отпада:
Бонка Пенчева Димитрова – Домакин – билети – поради освобожданане на лицето от длъжност.
2. Добавя се:
Галя Тодорова Йорданова – Домакин – билети – новопостъпила.
ЦДГ „Роза” с. Ново село
1. Отпада:
Евдокия Стефанова Варимезова – Счетоводител – билети – поради прекратяване на
трудовото правоотношение.
2. Добавя се:
Иринка Стоянова Неделчева – Счетоводител – билети – новопостъпила.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)