Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 843

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.32, ал.4 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с чл.15, ал.3 и чл.15, ал.5 от ЗУТ, Протокол №109/05.02.10 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение ИПР, Заповед №РД01/527/16.02.10 г. за допускане изработване на ПУП-ИПР от зам.кмет на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за одобряване на ПУП (подробен устройствен план) – ИПР (изменение план за регулация) за обособяване на УПИ І-48 по бул.”България” №125 в Източна промишлена зона на град Русе. Към УПИ І-433, собственост на „Изомахим” ЕООД, да бъде приобщен терен, общинска собственост с площ 567.50 кв. метра, за обособяване на новообразуван УПИ І-48 с площ 1320 кв. метра, срещу заплащане на Община Русе пазарната цена в размер на 27 080,00 лева (двадесет и седем хиляди и осемдесет лева) без ДДС. Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи предварителен и окончателен договор, съгласно решението на Общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)