Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 844 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 18, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като общежитие, на помещение, с площ от 60,00 кв.м., разположено на партерния етаж на масивна шестетажна сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.8.1307.1,  в дясно от централния вход и в ляво от аварийния северен вход на сградата, цялата сграда със застроена площ – 845,00 кв. м, с предназначение – общежитие, находяща се в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.8.1307, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Липник“, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7295/04.07.2014 г., предоставена за управление на ЦПЛР – Средношколско общежитие, с начална тръжна месечна наемна цена – 16,00 лв. (Шестнадесет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)