Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 844 Прието с Протокол № 32/12.12.2013г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

 
  1. Приема отчета за 53-то издание на Международния фестивал “Мартенски музикални дни” през 2013 г., съгласно Приложения 1, 2 и 3.
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)

 
Приложение № 1
 
53. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТВИВАЛ „МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ” 2013
 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 
 
vПЕРИОД: 16 – 31 март  
      
vБРОЙ КОНЦЕРТИ И СПЕКТАКЛИ  –  21
 
vБРОЙ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
Около 700 участници от 10 страни на
Европа:  Италия, Австрия, Германия,
Франция, Румъния, Русия, Украйна, Литва,
Швейцария, България
 
vОСНОВНИ МОДУЛИ:
Ø Гласове от европейската сцена
§ Филхармония „Дж. Енеску“  Букурещ, Румъния
§ Московски симфоничен оркестър, Русия
§ Симфоничен оркестър на БНР
§ Бароков ансамбъл
§ „Il Giardino Armonico“, Италия
§ Литовски камерен оркестър, Литва
§ Струнен квартет „Кус“, Германия
§ Трио „Егнер“, Австрия
§ Ансамбъл „Решерш“, Германия
§ Клавирен ансамбъл в състав:                             Н. Пришепенко | П. Мангова | А. Князев | А. Пушкарьов | А. Перушон |                                В. Серафимова
 
Ø Програма Годишнини
§ 200 години от рождението на Д. Верди и Р. Вагнер
§ 140 години от рождението на С. Рахманинов 
§ 80 години от рождението на проф. Васил Арнаудов и 20 години от създаването на хор „Проф. В. Арнаудов“ – Русе
 
Ø Програма кросовър: Между съвременната музика и джаза
§ Братя Владигерови & Приятели
 
Ø Програма Премиери
§ „Фалстаф“ – опера от Дж. Верди (премиера на Държавна опера – Русе)
§ Г. Малер – Симфония № 4 (версия за камерен оркестър)
§ Д. Шостакович – Симфония № 15 (версия за трио и ударни)
 
 
 
vСПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ:
Международна музикална академия “Проф. Саша Попов”  – общо 55 участника от България, Турция и Македония
ØПиано: Людмил Ангелов
ØЦигулка:  проф. Минчо Минчев
ØФлейта: Патрик Галоа, Франция
 Изложби:
ØИзложба – конкурс „Камертон“
ØИван Токаджиев – изложба живопис
 
vПАРТНЬОРИ:
Ø Министерство на културата
Ø Посолство на Австрия в България
Ø Италиански културен институт– София
Ø Министерството на външните работи на Германия и Гьоте институт – София
Ø Българска национална телевизия
(излъчени 5 концерта от програмата на фестивала по БНТ)
Ø Регионален телевизионен център – Русе 
Ø Българско национално радио
Ø В-к Култура и русенските печатни и електронни медии
 
vСПОНСОРИ И ДАРИТЕЛИ:
 
Генерален спонсор
ОББ АД
Основни спонсори
Инвестбанк АД
Монтюпе ЕООД
Дунавтурс АД
Винпром ЕООД
Оргахим АД
Нордплан ООД
Общински пазари
Обреден дом
МИС 96 ООД
Х-л „Дунав плаза“
Х-л „Рига“
Х-л „Космополитан“
Х-л „Сплендид“
Х-л „Бистра и Галина“
Дарители:
Дунарит АД
В и К 
Пристанищен комплекс
  
  Приложение № 2
                    
ПРИХОДИ:                                                           

 
 
ИЗТОЧНИЦИ
 
 
План
2013
 
Отчет
2013
 
 
І. ОБЩИНСКА СУБСИДИЯ
195000
195000
ІІ. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ в т.ч.:
175000
154939
1. Приходи от билети 
42000
31112
2. Министерство на културата (трансфер)
40000
40000
3. Приходи от реклама
79000
70000
4. Приходи от дарения и проекти
14000
13827
                                                   ОБЩО:
370000
349939
 
 
 
РАЗХОДИ:

 
 
ДЕЙНОСТИ
 
 
План
2013
 
Отчет
2013
 
 
.I. Концертна програма (възнаграждения на артисти и състави, пътни разходи със самолет)
 
276617
 
274788
.II. Организационно – технически разходи, в т.ч.
93383
70672
1. Настаняване
30000
22111
2. Транспортни разходи
9000
8989
3. Сценичен, технически  и обслужващ  персонал
11500
9272
4. Реклама, в т.ч. интериорна и екстериорна реклама 
12297
10997
5. Акордиране, наем муз. инструменти, наем нотен материал и др.
6000
5669
6. Други организационни, в т.ч.: ДОО, ЗОВ, командировки, авторски права, пресконференции, цветя, хостинг и поддръжка на сайта  
 
24586
 
13634
ОБЩО:
370000
345460
 
  
                                                                                                                              Приложение 3
    ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА МФ «ММД» ЗА 2013 г.
 
С Решение № 375 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 17/15.11.2012, за провеждането на 53. МФ “Мартенски музикални дни” през 2013 г. е утвърдена обща рамка на бюджета в размер от  370 000 лв. и общинска субсидия от 195 000 лв.
 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПРИХОДИТЕ
 
При план от 370 000 лв. изпълнението на приходната част е 95%  със 100% изпълнение на общинската субсидия и 89% изпълнение на собствените приходи. На фона на общата финансово-икономическа криза, пределно стагнирания рекламен пазар и рязкото намаляване на приходите от спонсори финансовият резултат по приходната част на бюджета е добър и показва както стабилитет в развитието на фестивала, така и гъвкаво управление на бюджета.
                                                                                                                              Таблица 1
Източници
План
Отчет
изпълнение
в %
% от общите приходи
ОБЩО ПРИХОДИ:                                                                             
370000
349939
95%
 
1. Община Русе – субсидия
195000
195000
100%
         56%
2. Други приходи (собствени приходи)
175000
154939
89%
44%
                       
 Таблица 2
 
Източници
План
Отчет
изпълнение
в % план/отчет
%  от собств. приходи
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ в т.ч.:
175000
154939
  89%
 
Приходи от билети                                                          
  42000
31112 
                 74 %       
20%
Министерство на културата (трансфер)
  40000
   40000
100% 
26%
Приходи от реклама
79000
70000
87%
45%
Приходи от проекти и дарения
14000
13827
                  99% 
9%
 
В изпълнението на приходната част е постигнат дял на собствените приходи, представляващ 44% от общата рамка на бюджета, т.е. почти половината от необходимите за провеждането на фестивала средства са осигурени от външни източници –тенденция в развитието на фестивала, която го поставя сред най-ефективно функциониращите от икономическа гледна точка събития от подобен формат в страната.
Видно от представените в Таблица 2 данни за структурата на собствените приходи, делът на приходите от реклама, проекти и дарения достигат 54% от собствените приходи, като бележат общо 90% изпълнение на планираните в това перо средства. Резултатът се дължи преди всичко на партньорските проектис Италианския културен институт, Австрийското посолство, Гьоте институт и на постъпленията от рекламодатели и дарители, сред които генералният спонсор  – ОББ АД, както и основните спонсори и дарители на фестивала, описани в Приложение 1.
            Устойчиво през последните години остава и участието на Министерството на културата като основен партньор и патрон на Общината в провеждането на фестивала с дял от 26% спрямо външните приходи. 
Независимо от неизпълнението на плановите разчети по приходите от билети, финансовият резултат е задоволителен като имаме предвид усложнената икономическа ситуация в страната и намалената като цяло покупателна способност на публиката. Важно е обаче да се отбележи, че относителният дял на продажбите е стабилизиран през последните години и варира около 20 % спрямо собствените приходи, което осигурява около 16 до 20% възвръщаемост на вложените за издръжката на фестивала бюджетни средства.   
 
Настоящият отчет отразява касовото изпълнение на бюджета за 53-то издание на МФ “ММД”, поради което в таблицата по приходите не са отразени реализираните отстъпки за ползваните хотелиерски  услуги, които възлизат на стойност от около 7 889 лв. (видно от отчета по разходната част на бюджета) и представляват важна част от спонсорското участие във финансовото осигуряване на фестивала.
Независимо от тежката икономическа ситуация, общата картина на приходната част на бюджета потвърждава като цяло очерталата се през последните годинитрайна тенденция към висока събираемост на средствата от външни  източници и устойчивост на  партньорската мрежа, в рамките на която фестивалът функционира изключително успешно.
 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗХОДИТЕ
 
Извършените разходи са в рамките на постъпилите приходи, т.е. общо 345 460 лв. При план от 370 000 лв. и вследствие на постигнатите икономии в разходнатачаст, изпълнението на бюджета е 93 %, като е формиран остатък спрямо набраните приходи от 4 479 лв. 
            Видно от Таблица 3 реализираната икономия седължи основно на ограничаване на средствата в организационно-техническия раздел от разходната част на бюджета, вследствие на което са постигнати икономии в размер от 24 540 лв., което съставлява 7% спрямо общо планираните разходи.
Съкращаването на разходи бе наложено преди всичко от усложнената икономическа ситуация, довела до невъзможност да се осигурят напълно планираните собствени средства, и от необходимостта разходната част на бюджет да се балансира и ограничи в рамките на  достигнатите обеми в приходната му част.
Независимо от наложените вътрешни промени в бюджета и благодарение на разумното му управление, структурата на разходната част показва добър баланс в съотношението на двете основни бюджетни дейности, като естествено най-тежък е делът на разходите по програмната (концертната) част, съставляващ 80% от общо извършените разходи. 20% или 70 672 лв. съставлява делът на разходите, покриващи дейностите в организационно-техническата част на бюджета.
Таблица 3
 
 
Разходи
 
План
 
Отчет
 
Изпълнение
в %
 
Реализирани икономии/ преразход в лв.
 
% от общите разходи
Общо разходи в т.ч.
370000
345460
93%
24540
 
1.Програмни разходи (хонорари и пътни разходи) в т.ч.:
 
276617
 
274788
 
99,3%
 
-1829
 
80%
2.Организационно-технически разходи
93383
70672
76%
-22711
20%
 
Благодарение на постигнатото оптимизиране на разходите при изпълнението бюджета в частта  „организационно-технически разходи“ са постигнати значителни икономии от 22 711 лв., което представлява 24% спрямо планираните разходи за този раздел. Реализираните икономии са най-значителни по перата за  настаняване (26%) и „Други организационни разходи“ (44%).
Таблица 4
Организационно-технически разходи
План
Отчет
Реализирани икономии в %
Общо организационно-технически разходи в т.ч.:
93383
70672
24%
1. Настаняване
30000
22111
26%
2. Транспортни разходи
9000
8989
0,1%
3. Сценичен, технически и обслужващ персонал
11500
9272
19%
4. Реклама, в т.ч. интериорна и екстериорна реклама
12297
10997
19%
5. Акордиране, наем муз. инструменти, наем нотен материал
6000
5669
6 %
6. Други организационни, в т.ч. пресконференции, авторско право, задължителни социално-осигурителни вноски, такси, цветя, командировки, хостинг и поддръжка на сайта и др.
    
 
   24586
 
 
  13634
 
 
             44%
 
Важно за настоящия анализ е и обстоятелството, че една значителна част от преките разходи по бюджета, възлизаща на около 16% от извършените разходи, са реализирани в полза на местната общност (хотелиерски и транспортни услуги, възнаграждения на местни артисти и технически персонал, данъци и такси) и представляват реален икономически стимул за нейното развитие.
 
Изводи по изпълнението на бюджет на 53. МФ „ММД” 2013 год.
 
Ø Балансирано изпълнение на бюджета спрямо планираните разходни норми;
Ø Добра събираемост на собствените приходи при особено усложнена икономическа ситуация;
Ø Икономично бюджетиране и постигнати значителни икономии в изпълнението на   
разходната част на бюджета; 
Ø Наличие на реален принос на фестивала за развитието на местната общност.
Ø Постигнато високо качество на фестивалния продукт при крайно икономичен  бюджет;