Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 844 Прието с Протокол № 34/17.05.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 226 от Търговския закон, Общинският съвет реши:
Упълномощава Бедрос Пехливанян, Иво Пазарджиев, Велизар Павлов, Роберт Калустян, Веселин Велчев, Никола Михайлов, Айдоан Джелил, Венцислав Великов, Борислав Рачев, като представители на Община Русе в Общото събрание на „Арена Русе“ АД, което ще се проведе в град Русе на 18.05.2018 г. от 11.00 часа, а при липса на кворум – на 05.06.2018 г. в същия час и място, да гласуват „ЗА“ по всички точки от дневния ред, а именно:
1. Вземане на решение за приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017г.
2. Вземане на решение за избор на одитор на „Арена Русе“ АД за 2018г.
3.1. Вземане на решение за освобождаване като член на съвета на директорите и изпълнителен директор на Чавдар Дочев Данев;
3.2. Вземане на решение за избор на член на съвета на директорите и избор за изпълнителен член на съвета на директорите на дружеството Максим Викторов Христов с ЕГН ………….;
4. Вземане на Решние за прехвърляне собствеността на обект в многофункционален комплекс (Възлова станция Арена Русе, представляваща имот с идентификатор 63427.2.5546.3), като сключи договор с „Електроразпределение Север“ АД, гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“ № 258 на основание Договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа № ДАМР09-0222-Р11/29.09.2011Г. за обект в Многофункционален комплекс (Възлова станция Арена Русе) и Допълнително споразумение № А4ДАМР09-0222-Р11-5797-Р16-9020/16.12.2016г. за постигане на взаимно споразумение за стойността на направените разходи по изграждане на присъединителните съоръжения и стойността за присъединяване и на основание чл. 21, ал. 5 във вр. с чл. 24 от Наредба № 6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната и към разпределителната електрически мрежи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)