Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 844

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 844
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6 от ЗОС; чл.15, ал.3; чл.16, ал.6 от Наредба №1 на Общинския съвет за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на Кмета на Общината, Общински съвет-Русе реши:

1. Дава съгласие за предоставяне под наем за срок от четири години на фондация “ЦЕНТЪР- НАДЯ” – клон Русе имот, общинска собственост на ул.”Драган Цанков”№17 (АОС № 3200 от 15.09.1999г.), с обща площ от 159,19 кв.м за изграждане на Кризисен център.
2. Възлага на Кмета на Общината да издаде настанителна заповед и сключи договор за наем с фондация “ ЦЕНТЪР- НАДЯ”- клон Русе след решение на Общинския съвет , за имот общинска собственост на ул.”Драган Цанков”№17, с обща площ от 159,19 кв.м за изграждане на Кризисен център. Срок на договора , съгласно т.1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/