Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 844

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 ЗОС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 ЗС и във връзка с чл.34, ал.1, т.2 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Русе и „Нетуоркс – България”ООД, чрез изкупуване дела на Община Русе, представляващ 39,02% от самостоятелно обособен обект в десет етажна административна сграда в сутеренен етаж с идентификатор 63427.2.1440.1.47, с предназначение – за обществено хранене в град Русе, ул. „Църковна независимост”№18 за сумата 60 000 (шестдесет хиляди) лв. без ДДС. Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.
2. Задължава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за доброволна делба, след влизане в сила на Решението на Общинския съвет.
Настоящото решение подлежи на обжалване чрез ОбС – Русе пред АС – Русе в четиринадесет дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)