Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 845 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

 На основание, чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.49, ал.1, т. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе; раздел I, чл. 2, ал. 1, т. 3 и раздел II, чл.3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на самостоятелен обект, с предназначение „За търговска дейност“, представляващ заведение за продажба на закуски, кафе и безалкохолни напитки, без продажба на алкохол, с идентификатор 63427.7.754.7.782.6.4, с площ 55.00 кв. м., находящ се в сграда с идентификатор 63427.7.754.7.782.6, публична общинска собственост, описана в АПОС № 9521/01.11.2019 г., с предназначение „Спортна сграда“, находяща се в гр. Русе, ж.к. Родина, ул. Околчица № 6, в Спортен комплекс Дунав.
  2. Определя начална тръжна месечна наемна цена от 253,00 /двеста петдесет и три/ лв., без ДДС, определена съгласно Раздел I, чл. 2, ал. 1, т. 3, Раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе.
  3. Упълномощава Кмета на Община Русе, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване, да издаде заповед и сключи договор за наем с лицата, спечелили публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)