Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 845 Прието с Протокол № 32/12.12.2013г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и с чл.17, ал. 1, т.5 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
 
1. Приема програмния проект и проекто-бюджета за 54-то издание  на МФ “Мартенски музикални дни” Русе – 2014, съгласно Приложение 1, Приложение 2 и 3 (финансов план и финансов анализ) и  Приложение 4 (предварителна програма).
2. Възлага на Кмета на Общината да представи след приключването на фестивала отчет за набраните приходи и извършените разходи по провеждането на фестивала.
 
(засл. проф. В. Пенчев)
 
                                                                                                                                                             Приложение 1
 
54. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТВИВАЛ „МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ” 2014
 
РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА И ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
 
vПЕРИОД: 15 – 30март  
      
vБРОЙ КОНЦЕРТИ И СПЕКТАКЛИ  –  24
 
vБРОЙ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
Около 700 участници от 12 страни на Европа:  Италия, Австрия, Германия,
Франция,  Великобритания, Швеция, Чехия, Турция, Израел, Латвия,  Албания, България
 
vОСНОВНИ МОДУЛИ:
Ø Гласове от европейската сцена
o    Пражки филхармоничен оркестър, Чехия
o    Софийска филхармония
o    Симфоничен оркестър на БНР
o    Бароков ансамбъл Венеция, Италия
o    Кроумата Перкашън Груп, Швеция
o    Ансамбъл Face|Contemporary, Австрия
o    Струнен квартет „Мингет“, Германия
o    Берлин Каунтърпойнт Ансамбъл
o    Миша Майски
o    Шарон Кам & Приятели
o    Патрик Галоа, Франция
o    Йорг Видман, Германия
o    Клавирно дуо Генова&Димитров
o    Минчо Минчев
o    Светлин Русев
o    Евгени Божанов
o    Николай Минчев
Ø Програма Годишнини
o    110 години от рождението на Любомир Пипков
o    90 години от рождението на Константин Илиев
o    80 години от рождението на Васил Казанджиев
Ø Програма кросовър  
o    Корназов Джаз Квинтет (България – Франция)
o    Die Puppe|Куклата (кино и музика)
o    „Омагьосаният“ от Б. Спасов
Ø Програма Премиери
o    „Хофманови разкази“ – опера от Ж. Офенбах (Държавна опера – Русе)
o    „Омагьосаният“ – опера от Б. Спасов (световна премиера)
(копродукция между НБУ и Държавна опера – Русе)
o    Г. Малер – Песни на странстващия калфа (версия за камерен оркестър)
 
vСПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ:
    Международна музикална академия “Проф. Саша Попов” 
Ø Пиано: Клавирно дуо Генова&Димитров
Ø Цигулка:  Минчо Минчев
Ø Флейта: Патрик Галоа, Франция
     Изложби:
Ø Юлиян Табаков – „Костюми и илюстрации“
Ø Изложба-конкурс 
 
vПАРТНЬОРИ:
Ø Министерство на културата
Ø Посолство на Австрия в България
Ø Френски институт – София
Ø Българска национална телевизия|РТВЦ – Русе
Ø Българско национално радио
Ø В-к Култура и русенските печатни и електронни медии
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)
 
 Приложение 2
 
                     ПРИХОДИ:                                                          
 
 
ИЗТОЧНИЦИ
 
Отчет
2013
 
План
2014
 
 
І. ОБЩИНСКА СУБСИДИЯ
195000
195000
ІІ. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ в т.ч.:
154939
175000
1. Приходи от билети 
31112
34500
2. Министерство на културата (трансфер)
40000
40000
3. Приходи от реклама
70000
73500
4. Приходи от проекти и дарения, в т.ч. 14 270 лв. от „Америка за България“
13827
27000
                                                   ОБЩО:
349939
370000
 
 
РАЗХОДИ:

 
 
ДЕЙНОСТИ
 
 
Отчет
2013
 
План
2014
 
 
.I. Концертна програма (възнаграждения на артисти и състави, пътни разходи със самолет)
 
274788
 
296000
.II. Организационно – технически разходи, в т.ч.:
70672
74000
1. Настаняване
22111
20000
2. Транспортни разходи
8989
11000
3. Сценичен, технически  и обслужващ  персонал
9272
9000
4. Реклама, в т.ч. интериорна и екстериорна реклама 
10997
11000
5. Акордиране, наем муз. инструменти, наем нотен материал
5669
4300
6. Други организационни, в т.ч.: ДОО, ЗОВ, командировки, авторски права, пресконференции, цветя, коктейли и др.  
 
13634
 
18700
ОБЩО:
345460
370000
 
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)
                                                                                                                     
Приложение 3
 
 
54. МФ „МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ” 2014
                       
                          ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
 
            Проекто–бюджетът за 54-то издание на МФ „Мартенски музикални дни” през 2014 г. е разработен на базата на приложения проект за програма, извършеното договаряне с изпълнителите и цени на услугите към м. октомври 2013 г.
Обща рамка на бюджета по приходите –  370000 лв.
            Обща рамка на бюджета по разходите  –  370000 лв.
     
ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА
 
Приходната част на бюджета за 54 -то издание на МФ „Мартенски музикални дни“ е  разработена прогнозно на база проучване на възможностите и проведено договаряне за набиране на средства от проекти, спонсорство, дарения  и реклама.
Атрактивно конструираната фестивална програма за 2014 г., както и някои потвърдени и реализирани договорености с дарители, партньори и рекламодатели на фестивала, ни дават основание да повишим очакванията си по отношение събираемостта на собствените приходи.
В приходната част на бюджета е включен и остатък от реализирани икономии през 2013 в размер от 4 479 лв.
Разработеният бюджет не предвижда увеличаване на финансирането от общинския бюджет, като запазва размера от 195 000 лв. с дял от 52,7% към общата рамка на бюджета. Планирането на собствените приходи е разчетено реалистично с дял от  47,3%.  
Разчетите по бюджета на фестивала за 2014 г. предвиждат увеличаване на собствените приходите с общо 20 061 лв. спрямо отчета за 2013, което очертава ръст на приходите от външни източници с 11,5 %. Важно е да се отбележи, че 14 270 лв. от тях (72,3%), са вече осигурени с подписания акт за дарение от Фондация „Америка за България“.
     Таблица 1
Източници
Отчет 2013
Дял в %
План 2014
Дял в %
ОБЩО ПРИХОДИ в т.ч.:
349939
 
370000
 
Община Русе
195000
56
195000
52,7
Собствени приходи в т.ч.:
154939
44
175000
47,3
Приходи от билети
31112
20
34500
20
Министерство на културата (трансфер)
40000
26
40000
23
Приходи от реклама    
70000
45
73500
42
Приходи от проекти и дарения
13827
9
27000
15
 
Видно от Таблица 1 най-съществен в структурата на собствените приходи се очертава делът на приходите от рекламодатели, проекти и дарения –  общо 100 500 лв., съставляващи60% от общия обем на собствените приходи и 28% от общата рамкана приходната част на бюджета.
Приходите от  реклама съставляват 42% от собствените приходи,  а приходите от
проекти и дарения оформят дял от15 %. С дял от 20% спрямо собствените приходи са разчетени прогнозните постъпления от продажбата на билети. Устойчив остава и приходът от Министерството на културата в размер на 40 000 лв.
 Общата стойност на предвидените приходи от проекти (в т.ч. трансфера от МК), реклама и дарения възлиза на 140 500 лв., което съставлява над 80% от собствените приходи на фестивала и почти 40% от общата рамка на приходите, което говори за гъвкаво бюджетиране, активно използване на широката партньорска  мрежа на фестивала с оглед по-висока икономическа ефективност.  
 
 
РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА
           
Разходната част на представения проект за бюджет възлиза на  370 000 лв. Проектните разчети са в рамките на предвидените постъпления по изпълнението на приходната част на бюджета и са разработени изключително икономично на база действащи цени на услугите към м. октомври 2013.                                                                                                        
     Таблица 2
 
Дейности
Отчет
2013
% от
общите разходи
План
2014
% от
общите
разходи
Общо разходи в т.ч.
     345460
 
          370000
 
1.     Програмни разходи в т.ч.:
    274788
            80
          296000
            80  
1.1. Възнаграждения на артисти и състави
223855
65
233050
63
1.2. Пътни разходи със самолет
50933
15
62950
17
2.     Организационно-технически разходи
       70672
20
            74000
20  
                                                                                                                  
  
С най-тежък дял в структурата на разходната част на бюджета са програмните разходи, планирани в размер на 296 000 лв. и дял от 80% спрямо общия обем на разходите, в т.ч. 233050 лв. за възнаграждения на артистите и 62950 лв. за пътни разходи със самолет.  Нарастването на планираните средства за програмни разходи с 21 212 лв. спрямо отчета за     2013 г., видно и от Таблица 2, се дължи основно на повишения брой участници (елитни европейски оркестри, ансамбли и солисти) в програмата на фестивала – специално търсен програмен ефект във връзка с кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019.
Незначително е предвиденото увеличение на организационно-техническите разходи, които включват основно  публичните услуги,  които фестивалът ползва (транспортни услуги, наеми на нотен материал, авторски права, хотели и други специфични услуги).
Структурата на организационно-техническите разходи (Таблица 3) е балансирано развита като  с най-висок дял са средствата за настаняване на участниците  –  27%, след което с дял от 25% са предвидените средства за задължителните социално-осигурителни вноски, данъчните задължения, свързани с приходите от реклама, авторските права, командировъчните разходи, текущите пресконференции и др. Стандартен дял от общо 48% спрямо общата рамка на организационно-техническите разходи заемат разходите за вътрешния транспорт на оркестрите и съставите, разходите за сценичен и технически персонал, рекламните разходи и разходите за акордиране и наем на нотен материал.                                                                         
Таблица 3
Организационно-технически разходи
Отчет 2013
План
2014
%
Общо разходи в т.ч.:
70672
74000
 
1. Хотели
22111
20000
27
2. Транспортни разходи
8989
11000
15
3. Сценичен и технически персонал
9272
9000
12
4. Реклама 
10997
11000
15
5. Акордиране, наем нотен материал, наем  инструменти, преводачи, автори на програми
     5669
     4300
      6
6. Други организационни, в т.ч.: пресконференции, зад. социално-осигурителни вноски,  командировки, авторски права и др.
 
13634
 
18700
   
25
 
Твърде ранният етап на планиране на разходната част на фестивалния бюджет  винаги носи рискове от гледна точка на бързо променящата се пазарна среда и динамиката в цените на услугите, които фестивалът ползва.
Липсата на възможности в етапа на планиране бюджетът да предвиди резервен ресурс, който да покрие възникнали във финалния етап от подготовката на фестивала допълнителни технически разходи, крие реални рискове за нормалното протичане на подготовката на фестивала и може да наложи допълнителни икономии и корекции в предварително обявената програма.
В заключение следва да се обобщи, че:
Ø Бюджетът е разработен балансирано и реалистично;
Ø Разходната част е развита изключително икономично за високото качество, което фестивалната програма предлага;
Ø Прогнозите за външното финансиране са реалистични и почиват на реални проучвания и договорености.  
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)