Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 845 Прието с Протокол № 34/17.05.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Протокол № 27/03.04.2018 г. на Комисията по общинска собственост и заявление вх. № ОИ-10-10/15.01.2018 г., Общински съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г. с продажба на:
поземлен имот № 702.391 по плана на новообразуваните имоти на местност „Пачева чешма“, землище на с. Долно Абланово, ЕКАТТЕ: 22558, община Русе, одобрен със Заповед № 9500-566/16.11.2009 г. на областния управител на Област Русе, с площ 608 кв. м, вид територия: земеделска, с начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, категория на имота: трета, с адрес: местност „Пачева чешма“, землище на с. Долно Абланово, общ. Русе, стар идентификатор: масив 18а, п. 391, предмет на АЧОС № 8552/06.03.2018 г., вписан в СВп-Русе под № 152, том 6, вх. рег. № 2829/13.03.2018 г., с прогнозен приход от продажбата в размер на 802,60 лева (осемстотин и два лева и шестдесет стотинки), без дължими данъци и такси;
поземлен имот № 702.395 по плана на новообразуваните имоти на местност „Пачева чешма“, землище на с. Долно Абланово, ЕКАТТЕ: 22558, община Русе, одобрен със Заповед № 9500-566/16.11.2009 г. на областния управител на Област Русе, с площ 117 кв. м, вид територия: земеделска, с начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, категория на имота: трета, с адрес: местност „Пачева чешма“, землище на с. Долно Абланово, общ. Русе, стар идентификатор: масив 18а, п. 395, предмет на АЧОС № 8553/06.03.2018 г., вписан в СВп-Русе под № 151, том 6, вх. рег. № 2830/13.03.2018 г., с прогнозен приход от продажбата в размер на 154,40 лева (сто петдесет и четири лева и четиридесет стотинки), без дължими данъци и такси и
поземлен имот № 702.396 по плана на новообразуваните имоти на местност „Пачева чешма“, землище на с. Долно Абланово, ЕКАТТЕ: 22558, община Русе, одобрен със Заповед № 9500-566/16.11.2009 г. на областния управител на Област Русе, с площ 171 кв. м, вид територия: земеделска, с начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, категория на имота: трета, с адрес: местност „Пачева чешма“, землище на с. Долно Абланово, общ. Русе, стар идентификатор: масив 18а, п. 396, предмет на АЧОС № 8554/06.03.2018 г., вписан в СВп-Русе под № 150, том 6, вх. рег. № 2828/13.03.2018 г., с прогнозен приход от продажбата в размер на 225,70 лева (двеста двадесет и пет лева и седемдесет стотинки), без дължими данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на:
поземлен имот № 702.391 по плана на новообразуваните имоти на местност „Пачева чешма“, землище на с. Долно Абланово, ЕКАТТЕ: 22558, община Русе, одобрен със Заповед № 9500-566/16.11.2009 г. на областния управител на Област Русе, с площ 608 кв. м, вид територия: земеделска, с начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, категория на имота: трета, с адрес: местност „Пачева чешма“, землище на с. Долно Абланово, общ. Русе, стар идентификатор: масив 18а, п. 391, предмет на АЧОС № 8552/06.03.2018 г., вписан в СВп-Русе под № 152, том 6, вх. рег. № 2829/13.03.2018 г., с начална тръжна цена 802,60 лева (осемстотин и два лева и шестдесет стотинки), без дължими данъци и такси;
поземлен имот № 702.395 по плана на новообразуваните имоти на местност „Пачева чешма“, землище на с. Долно Абланово, ЕКАТТЕ: 22558, община Русе, одобрен със Заповед № 9500-566/16.11.2009 г. на областния управител на Област Русе, с площ 117 кв. м, вид територия: земеделска, с начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, категория на имота: трета, с адрес: местност „Пачева чешма“, землище на с. Долно Абланово, общ. Русе, стар идентификатор: масив 18а, п. 395, предмет на АЧОС № 8553/06.03.2018 г., вписан в СВп-Русе под № 151, том 6, вх. рег. № 2830/13.03.2018 г., с начална тръжна цена 154,40 лева (сто петдесет и четири лева и четиридесет стотинки), без дължими данъци и такси, и
поземлен имот № 702.396 по плана на новообразуваните имоти на местност „Пачева чешма“, землище на с. Долно Абланово, ЕКАТТЕ: 22558, община Русе, одобрен със Заповед № 9500-566/16.11.2009 г. на областния управител на Област Русе, с площ 171 кв. м, вид територия: земеделска, с начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, категория на имота: трета, с адрес: местност „Пачева чешма“, землище на с. Долно Абланово, общ. Русе, стар идентификатор: масив 18а, п. 396, предмет на АЧОС № 8554/06.03.2018 г., вписан в СВп-Русе под № 150, том 6, вх. рег. № 2828/13.03.2018 г., с начална тръжна цена 225,70 лева (двеста двадесет и пет лева и седемдесет стотинки), без дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия участник – купувач.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)