Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 845

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.8, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Протокол № 109/05.02.10 г. на Комисията по общинска собственост и заявление с вх. №ОС04/27/09.10.2009 г. от „СИМПЕТ -1” ЕООД, Общинският съвет реши:

1. Отлага приемане на решение за даване на съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс за сключване на предварителен договор за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот №065001 с площ 27,640 дка в землището на с. Сандрово, местността „Мерата”, описан в АОС №6182/15.02.2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)