Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 846 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 118, ал. 1 от Закона за здравето и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, Общинският съвет реши:
 
            1. Дава съгласие да бъде въведена услугата полудневно отглеждане на деца в общинските детски ясли на територията на Община Русе, считано от 1 април 2014 г.
            2. Отменя Правила и критерии за класиране и прием в общинските детски ясли на територията на Община Русе – Приложение І, приети с Решение № 522, по Протокол №23/21.03.2013 г. на Общински съвет  – Русе.
            3. Приема Правила и критерии за класиране и прием в общинските детски ясли на територията на Община Русе, съгласно Приложение І към настоящето решение.
            4. Правилата по т. 3 влизат в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на Раздел 5 „Полудневен прием”, който влиза в сила от 1 април 2014 г.
5. Възлага на Кмета на Община Русе да внесе предложение за допълнение на Наредба №16 на Общинския съвет за определяне и администриране на местни такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе за определяне на такса за полудневно отглеждане на деца в общинските детски ясли.
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)
 
 
 
 Приложение I
 
ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ И ПРИЕМ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ
 
РАЗДЕЛ 1
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
            1. С тези правила се определят редът и условията за прием на деца в детските ясли (ДЯ) на територията на Община Русе.
            2. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от десетмесечна до тригодишна възраст.
            3. Постъпването на децата в детските ясли е по желание на родителите, като те имат право да посочат до 4 желания (детски ясли) в заявлението си за участие в класиране за прием.
            4. Свободните места се обявяват преди всяко класиране на сайта за прием в раздел „Предстоящо класиране“.
5. Датата на всяко класиране се обявява предварително на сайта за прием в раздели „Новини“ и „Предстоящо класиране“.
6. Приемът на деца в детските ясли е целогодишен при наличие на свободни места.
 
РАЗДЕЛ 2
КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКИ ЯСЛИ
 
 
1.             ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ
            1.1. Заявителят (родител или официален настойник) и детето, подлежащо на класиране да са с постоянен или настоящ адрес в Община Русе.
            ПОЯСНЕНИЯ:
При попълване на онлайн заявление се прави автоматична проверка на заявителя и детето, подлежащо на класиране в Локална база данни население /ЛБДН/ на Община Русе.
Заявители и деца, които по някаква причина не фигурират в Локална база данни „Население“ (ЛБДН) на Община Русе, но имат адресна регистрация в общината, могат да получат входящ номер само на място в детската ясла, след представяне на необходимите документи, доказващи регистрацията им.
Ако детето няма ЕГН, а има ЛНЧ, заявителят може да регистрира заявление само на място в детска ясла, след представяне на необходимите документи – документ за адресна регистрация на територията на община Русе и лична карта.
Ако заявителят или детето, подлежащо на класиране, нямат постоянен или настоящ адрес в Община Русе, е необходимо да регистрират такъв, за да могат да участват в централизирано класиране за прием.
 
 
 
2.             КРИТЕРИИ ЗА ТОЧКООБРАЗУВАНЕ
 
2.1. Носещи точки
Индекс
Критерии
Точки
Пояснение
К 1
Деца, чиито родители са в трудово или приравнено на него служебно правоотношение или се самоосигуряват:
-майка
-баща
 
 
 
 
1т.
1т.
Служебна бележка от работодателя, която съдържа изходящ номер, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя, с приложени копия от трудова или осигурителна книжка
К 2
Деца на многодетни семейства с три и повече деца до 18 години
1т.
При записване се представят Удостоверения за раждане на всички деца в семейството до 18-годишна възраст
К 3
Деца-близнаци
1т.
При записване се представя акт за раждане на децата
К 4
Деца, чиито брат и/или сестра посещават една от посочените в заявлението детски ясли
1т.
Системата извършва служебна проверка по време на класирането дали има брат и/или сестра, посещаващи някоя ДЯ. Ако да – за тази детска ясла, в която има посещаващи брат и/или сестра, детето ползва предимство по този критерий
К 5
Деца със специални образователни потребности (СОП) и/или хронични заболявания,определени с решение на ТЕЛК над 50%
1т.
При записване се представя решение на ТЕЛК
К 6
Деца-сираци
2т.
При записване се представя Акт за смърт на родителите
К 7
Деца, отглеждани от един родител (с неизвестен родител, полусираци и на разведени родители)
1т.
Акт за смърт/копие от решение за прекратяване на граждански брак и други
К8
Деца, чиито родители не дължат МДТ за предходната година
1т.
Проверката се извършва служебно от директора на детската ясла
К9
Дете на студенти в редовна форма на обучение:
-майка
-баща

1т.
1т.

Уверение от ВУЗ
К10
Деца, на които поне един от родителите е с трайно намалена работоспособност над 71%
1 т.
Решение на ТЕЛК
 
 
            2.2. Специален прием
Критерии
Пояснение
Деца, настанени за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и осиновени деца
Приемат се извън класирането, като допълнителна бройка, но не повече от една за съответната група в детската ясла.
 
           
            *Всички критерии трябва да са актуални към датата, на която детето е класирано за прием в детско заведение.
            *Критериите се доказват със съответните документи (копия и оригинали за сверяване) при записване на детето в детското заведение. При установени несъответствия и неточности, детето няма да бъде записано и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.
 
3.      РЕГИСТРИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА НА ЗАЯВЛЕНИЯ
            Всички деца, кандидатстващи за прием в ДЯ на територията на Община Русе, задължително се регистрират в електронната система.
            3.1. Заявителят подава заявление по образец и получава входящ номер:
                 а) или по електронен път (онлайн на сайта за прием);
                 б) или на място в която и да е детска ясла на територията на Община Русе. Данните от хартиеното заявление се въвеждат в момента на подаването му в електронната система от директора или оторизиран служител. Попълненото заявление се разпечатва. Коректността на данните се удостоверява, след преглед от заявителя, със саморъчен подпис. Подписаното заявление се съхранява в детската ясла. Заявителят получава регистрационен талон, включващ генерирания входящ номер и парола за достъп за последваща редакция през профила на заявителя в специализирания сайт за прием. Заявителят може да поиска и да получи разпечатка от попълненото заявление.
            3.2. Всяко дете има право на един активeн входящ номер за участие в класиране за прием в детска ясла- само по един от двата начина. Двата начина са равностойни.
3.3. Входящ номер за участие в класирането за детска ясла може да се получи след издадено ЕГН на детето, т.е от 0 месеца. До класиране се допускат деца, навършили минимална възраст 10 месеца в месеца, в който се извършва класирането. В момента на класирането се прави автоматична проверка за възраст и при условие, че детето не навършва 10 месеца в месеца на класирането – не участва в класирането.
3.4. Максималната възраст за получаване на входящ номер за класиране за ДЯ е 2 г. и 10 м.
3.5. При регистриране на заявление, след въвеждането на ЕГН на детето подлежащо на класиране се извършва проверка за неплатени такси в детските ясли и яслени групи на ОДЗ. При наличие на такива не се допуска получаване на входящ номер, като за целта излиза съобщение, уведомяващо причината за отказа.
3.6. Кандидатстването за детска ясла и за яслена група в ОДЗ става чрез подаване на две отделни заявления. За едно ЕГН може да има два активни входящи номера – един за класиране в детска ясла и един за класиране в яслена група на ОДЗ. За детските ясли се кандидатства по правилата и критериите за прием на яслите, а за яслените групи на ОДЗ по правилата и критериите за прием на детските градини и ОДЗ.
3.7. Дете, което вече посещава ДЯ или яслена група в ОДЗ не може да получи входящ номер.
3.8. Дете, което е класирано в детска ясла и е записано в указания срок в детската ясла, в която е класирано, автоматично отпада от класиранията за яслена група на ОДЗ.
3.9. Дете, което е класирано в детска ясла, но не е записано в указания срок, автоматично отпада от приема и губи входящия си номер за ясла, но запазва входящия си номер за яслена група в ОДЗ, ако има такъв.
            3.10. Попълването на заявления и получаването на входящи номера е целогодишно. Класиранията за прием се извършват ежемесечно, при наличие на свободни места в детските ясли.
            3.11. Близнаците участват в класиране с един входящ номер. В заявлението за прием се описват ЕГН и имената и на другото дете /другите деца.
            3.12. Детските ясли, за които кандидатства детето се подреждат по желание за прием, като класирането става от първо към последно заявено желание.
            3.13. Всички заявени данни (промяна в обстоятелствата, носещи точки, начални месец и година за участие в класиране и др.) могат да се променят и актуализират до 3 дни преди обявената дата за класиране, както онлайн във форма за редакция на вече подаденото заявление, така и на място в детската ясла, където е подадено първоначално заявлението. Редакциите на заявлението не променят входящия номер. В класирането участват данните от последната редакция на заявлението.
            3.14. Получените точки при подаване на заявлението за прием се доказват в момента на записване на детето в детската ясла, с изключение на тези, които се проверяват автоматично в момента на класиране. При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.
            3.15. След провеждане на класиране, родителите на класираните деца трябва да потвърдят в детската ясла, в която са приети в срок от 10 работни дни. Непотвърдените в този срок за прием деца, автоматично отпадат от приетите, губят входящият си номер, с който са участвали и могат да кандидатстват отново в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.
3.16. В случаите, когато по някаква причина заявителят желае отказ от класиране е необходимо да попълни декларация за отказ. Декларация за отказ не се подава по електронен път. Същaта може да бъде свалена от профила на потребителя в сайта за приема или да се получи такава на хартиен носител, в която и да е детска ясла на територията на общината, където се попълва и подписва собственоръчно от заявителя. Отказ от заявление може да направи само заявителят или при смърт – официалният настойник на детето. След потвърден отказ се губи входящият номер. Участие в бъдещи класирания се осъществяват с ново заявление и нов входящ номер.
            3.17. Данните на заявителите и децата от заявленията са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита. Те ще се ползват единствено за нуждите на електронното класиране за прием.
 
4. КЛАСИРАНЕ
 
            1. Класиранията се извършват в срокове, публикувани на сайта за прием, определени от Община Русе.
            2. Три дни преди обявената дата за класиране, системата се затваря за външни потребители, с което се прекратява регистрация и редакция на заявления и издаването на входящи номера.
            3. До участие в класиране се допускат децата, отговарящи едновременно на следните две условия:
– навършена минимална възраст 10 месеца в месеца, в който се извършва класирането. (В момента на класирането се прави автоматична проверка за възраст)
– указани в заявлението начални месец и година – тези на класирането или по-ранни.
            4. Електронната система класира децата съобразно подадената в заявлението информация по посочените в РАЗДЕЛ 2 критерии, подредените желания и трудовата заетост на заявителя.
            5. Детето може да се класира по второ или следващо желание. Класираното дете се записва в ДЯ, в която е класирано в указания от общината срок.
Ако не искате детето Ви да посещава детската ясла, в която е класирано, заявителят прави отказ от прием, като не записва детето, губи входящия си номер и може да участва в следващи класирания, като подаде ново заявление с нов входящ номер.
6. При всяко класиране електронната система класира децата според обявените свободни места.
            7. Класирането се извършва според събраните от всяко дете точки:
                 а) Първо се класират децата с предимства, в низходящ ред по броя точки и според желанията. При равни условия се класират според входящият номер.
                 б) След това се класират децата без предимства. При равни условия се класират според входящият номер.
     8. Резултатите от всяко класиране се публикуват на сайта за прием в раздел „Резултати от класиране”.
 
РАЗДЕЛ 3
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ И ЗАПИСВАНЕ. СРОКОВЕ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКА ЯСЛА
 
            1. Заявителят потвърждава записването на класираното дете в определения срок от 10 работни дни.
            2. Потвърждението се извършва пред директора на ДЯ (или оторизиран служител) след проверка на подадените от заявителя задължителни документи и документите, удостоверяващи обстоятелствата за ползване на предимства по съответните критерии за класиране.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
а) Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване.
б) Лична карта на заявителя, записващ детето за удостоверяване.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ НАЛИЧИЕТО НА ПРЕДИМСТВА – в  т. 2.1 – „Пояснения”.
            3. Класираното дете се записва само при наличие на пълен комплект от изискваните документи в определените срокове.
            4. Заявител, посочил неверни данни (критерии), които са дали определен брой точки при класирането на детето и не може да представи необходимите документи за тях в срока за записване, определен от общината, получава отказ за записване на детето.
            6. След потвърждаване на приема в указания 10 дневен срок, отпада възможността детето да участва в последващи класирания.
            7. Записаните деца постъпват в детската ясла по график, определен от директора, след извършване на необходимите изследвания, съгласно Наредба № 26/18.11.2008 г. на МЗ , но не по-късно от 30 дни от датата на записването. Деца, непостъпили в този срок се изписват автоматично. Същите може да участват отново с нов входящ номер и ново заявление в следващи класирания.
            8. При записване на детето родителят се запознава срещу подпис с Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на детската ясла.
            9. Родителите се запознават със списъка от медицински изследвания и документи, които трябва да представят при постъпване на детето в детската ясла.
 
РАЗДЕЛ 4
ПРЕМЕСТВАНЕ И НАПУСКАНЕ НА ЗАПИСАНИ ДЕЦА
 
1. Децата се изписват от детските ясли от 1 септември в годината, в която навършват 3 годишна възраст.
2. Децата се изписват по желание на родителите, преди посочения в т. 2 срок, чрез подаване на място в детската ясла на писмено заявление до директора.
 
 
 
РАЗДЕЛ 5
ПОЛУДНЕВЕН ПРИЕМ
1.Полудневният прием е за деца на възраст от 10 м. до 3 г.
2.За целодневен прием и за полудневен прием се кандидатства с два отделни входящи номера.
3. Заявителят и детето, подлежащо на класиране трябва да отговарят на общите условия за централизиран прием в детска ясла.
4. Предимствата за участие в класиране за целодневен прием важат и за полудневно отглеждане.
5. Условията за кандидатстване, алгоритъма на класиране и условията за прием са еднакви при кандидатстване за целодневен и полудневен прием.
6. Класирания за полудневно отглеждане се извършват целогодишно, при наличие на свободни места в детските ясли.
7. Детето, прието за полудневно отглеждане в детска ясла, не губи входящия си номер за участие в класирания за прием в целодневна ясла.
8. Детето, прието в целодневна ясла, губи входящия си номер за полудневна грижа в ясла и не участва в следващи класирания за полудневна грижа в ясла.
9. Полудневното отглеждане включва присъствие на детето в детската ясла до 12:30 ч. Родителите, чиито деца са приети полудневен прием са длъжни да вземат детето от яслата до 12:30 ч. На детето се полагат закуска и обяд.
10. Преместване от полудневно към целодневно отглеждане става само след класиране на детето за целодневен прием.
 
            § 1. Настоящите правила отменят Правилата и критериите за класиране и прием на деца в общинските детски ясли на територията на Община Русе – Приложение І, приети с Решение № 522 по Протокол № 23/21.03.2013 г. на Общински съвет – Русе.
            §2. Правилата и критериите влизат в сила от 01.01.2014 г., с изключение на Раздел 5„Полудневен прием”, който влиза в сила от 01.04.2014 г., съгласно Решение 846/12.12.2013 г., прието по Протокол № 32 на Общински съвет – Русе.
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)