Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 846 Прието с Протокол № 34/17.05.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-10-21/08.02.2018 г. и извлечение от Протокол №27/03.04.2018 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г. с продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.4.2488 по Кадастралната карта на гр. Русе, с площ от 885 кв.м., с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Цанков“ №5-А, представляващ УПИ XI-за търговия, в кв. 624 по Плана за регулация на гр. Русе, предмет на АЧОС № 8548/22.02.2018 г., с прогнозен приход от продажбата в размер на 59 000,00 лв. (Петдесет и девет хиляди лева).
2. Дава съгласие за извършване на продажба, по реда на чл. 35, ал. 3 и 6 от ЗОС, на поземлен имот с идентификатор 63427.4.2488 по Кадастралната карта на гр. Русе, с площ от 885 кв.м., с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Цанков“ №5-А, представляващ УПИ XI-за търговия, в кв. 624 по Плана за регулация на гр. Русе, предмет на АЧОС № 8548/22.02.2018 г., в полза на „РУС – БУЛСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 200070538, срещу заплащане на цена от 59 000,00 лв. (Петдесет и девет хиляди лева), без включени дължими данъци и такси от търговското дружество – купувач. Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)