Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 846

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 846
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2, т.4 и чл.6, ал.3 от Наредба № 1 на ОбС-Русе, във връзка с чл. 15 от ЗДС, Общински съвет реши:

1. Дава съгласие за предоставяне имот – публична държавна собственост, за управление на Община Русе, представляващ южната част от двуетажна масивна сграда със сутерен, цялата със застроена площ от 1129 кв.м., изградена в УПИ – за детска градина, предмет на акт за публична държавна собственост № 3817 от 18.10.2005 год.
2. Упълномощавам Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по предоставяне на недвижимия имот за управление на Община Русе, описан в т. 1 на настоящото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/